Ступањем на снагу Закона о правима пацијената („Сл. Гласник РС“ бр. 45/2013) 30. маја 2013. године, локална самоуправа је добила нову надлежност: институција заштите пацијентових права се, из установа здравствене заштите, премешта у јединице локалне самоуправе – градове и општине. Законом је предвиђено да ову дужност обављају САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА и ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ.
Закон се примењује на: здравствене установе, приватну праксу, организационе јединице високошколских установа здравствене струке које обављају здравствену делатност, друга правна лица за која је посебним законом предвиђено да обављају одређене послове здравствене делатности и здравственог осигурања.
ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ
Одлуком Скупштине општине Ковин, бр. 02-17/2913-I од 03. јула 2013. године, образован је Локални савет за здравље („Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/2013, 5/2014, 17/2014, 9/2015 и 11/2016), у саставу:
1. Биљана Савић, виша медицинска сестра, из реда локалне самуоправе;
2. Божидар Веселиновић, дипл. економиста, из РФЗО, шеф испоставе у Ковину;
3. Др Анђелка Митић, интерниста из реда Дома здравља;
4. Прим. Др Свето Вукадиновић, специјалиста радиологије, из реда Дома здравља;
5. Мр. сци мед. др Слађана Томић, специјалиста епидемиологије из Завода за јавно
здравље Панчево;
6. Милица Адамов Мандић, дипл.правник из Центра за социјални рад „Ковин“;
7. Велинка Фара, из Црвеног крста Ковин;
8. Др Оливера Савић, спец.психијатар, из Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин.
Локални савет за здравље, између осталог, разматра извештаје заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на територији општине Ковин и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената; о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директрора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке; подноси годишње извештаје о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и Министарству надлежном за послове здравља и органу управе надлежном за послове здравља на територији Аутономне покрајине.
САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Скупштина општине Ковин, на седници одржаној дана 28.11.2013.године, донела је Одлуку о Саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 24/2013).
Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената и врши друге послове утврђене Законом.
Права пацијената по којима поступа Саветник су: право на доступност здравствене заштите; право на информисање; право на превентивне мере; право на квалитет пружања здравствене услуге; право на безбедност пацијента; право на обавештавање; право на слободан избор; право на друго стручно мишљење; право на приватност и поверљивост; право на пристанак, увид у медицинску документацију, поверљивост података; право на учествовање у медицинском истраживању; право детета у стационарним здравственим установама; право на олакшавање патњи и бола; право на поштовање пацијентовог времена; право на приговор и накнаду штете. Важно је напоменути да Саветник пацијената може поступати само по приговору (усменом или писменом – усменом на записник, или писменом) који је потписан од стране пацијента, односно законског заступника пацијента, уколико је лице малолетно и уколико му је одузета пословна способност.
Саветник пацијената доставља извештај Локалном савету за здравље свака три месеца, затим на шест месеци, као и годишњи извештај.
Извештај садржи податке о:
- броју приговора,
- правима пацијената на која се приговор односи,
- називу даваоца здравствених услуга,
- основаности приговора.

Саветник за заштиту права пацијената на територији општине Ковин почео је са радом 01. децембра 2013. године. Послове Саветника за заштиту права пацијената обавља ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ ВУЈИЧИН, дипл. правник, запослена у Општинској управи Ковин на пословима пружања правне помоћи.
Саветник прима странке у згради Суда у Ковину (Основни суд у Смедереву – Судска јединица у Ковину), Улица цара Лазара бр. 83, соба бр. 7, сваког радног дана у времену од 8.00 до 13.00 часова. Информације у вези са својим правима из области здравствене заштите грађани могу добити и путем телефона 744-003.
Саветника за заштиту права пацијената за време годишњег одмора, или боловања, мења надлежна здравствена инспекција, којој се достављају приговори.


ЗАШТИТА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Сл. Гласник РС“, бр. 68/13), а примењује се од 01. новембра 2013. године.
Заштиту ових права обавља Заштитник права осигураних лица.
Заштитник осигураника штити права осигураних лица и лоциран је у Републичком фонду за здравствено осигурање филијале Панчево – испостава у Ковину, Цара Лазара бр. 85, контакт телефон је 742-174.