Одштампајте ову страницу

СА СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

23 јун 20
Прочитано 804 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
У периоду 25. мај – 19. јун 2020, Привремени орган заседао је четири пута и донео низ значајних одлука и решења, а прихваћени су и бројни извештаји и информације од значаја за функционисање локалне самоуправе.
Привремени орган општине Ковин заседао је у петак, 19. јуна. На 16. седници донет је План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2020. годину, усклађен са новонасталом ситуацијом и периодом у којем је Штаб деловао у условима ванредног стања.
Усвојени су и извештаји, анализе  и информације јавних предузећа и то: Извештај о раду и о финансијском пословању ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2019. годину, анализа пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2019. годину, извештај о раду и о финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2019. годину, као и анализа пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2019. годину; Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период 01.01-31.03.2020. године; Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01-31.03.2020. године.
На седници је усвојена и Прва измена програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2020. годину. 
Привремени орган дао је Сагласност за укрштање магистралног гасовода „Граница Бугарске – граница Мађарске“ са некатегорисаним путевима у јавној својини општине Ковин.
Прихваћен је и Записник буџетског инспектора о извршеном инспекцијском надзору у Општинској управи.
Другог јуна одржана је 15. седница ПО, на којој је донета Одлука о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана Генералне регулације за насељено место Ковин. Најновијом изменом, мења се трајање јавног увида са 30 на 15 дана, с обзиром да, како се наводи у образложењу „мањи обим измена ПГР-а дозвољава могућност трајања јавног увида 15 дана у складу са Законом о планирању и изградњи и измена ПГР-а обрађује циљане измене везане за блок број 2, 13, 20, блокове од 47-59, блокове 78-80, 190 и 110 у Ковину.“  
Усвојен је и Извештај о правдању средстава дозначених по основу дотација из буџета општине Ковин за организације у области спорта за период јануар – децембар 2019. године, као и Извештај о раду Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе за 2019. годину.
Донето је Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин. Новоименовани чланови су Ливија Фара из реда родитеља и Марија Рнић, представник локалне самоуправе.
14. седница Привременог органа одржана је 28. маја, а почетак је протекао у знаку првог ребаланса буџета за 2020. годину:  донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину, затим Прва измена Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2020. годину, Прва измена Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2020. годину.
Донета је и Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин – Апотекарска установа „Јулија Нова“ Београд и прихваћен текст уговора о закупу пословног простора, заправо бивших апотека Дома здравља Ковин.. 
Привремени орган донео је и Одлуку о додељивању искључивог права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује, којом се  ЈП „Ковински комуналац“ Ковин додељују се посебна права за извођење радова на санацији водовода - замена азбестцементних цеви у Пролетерској улици и делу Улице Петра Драпшина од Немањине до Улице цара Лазара (обе стране) у Ковину,  у укупној дужини од 3377 метара, као и замену 293 кућних прикључака. 
Закључком је регулисано ослобађање од обавеза плаћања услуга за боравак деце која нису у могућности због епидемиолошке ситуације да бораве у ПУ „Наша Радост“ Ковин. ОШ „Бора Радић“ Баваниште добила је сагласност за постављање терена са вештачком травом за мале спортове и контејнера за свлачионице. Дата је сагласност „Биљу Борча“ ДОО из Београда за извођење радова на текућем одржавању земљаног некатегорисаног пута. 
Прихваћен је Уговор о раскиду Уговора о закупу пословног простора са Трговинском радњом MIS СД Смедерево, као и  Анекс I Уговора о закупу пословног простора – Салон лепоте „SТILL“.  
На 13. седници Привременог органа од 25. маја, усвојен је Извештај о правдању средстава дозначених по основу дотација из буџета општине Ковин за период јануар – децембар 2019. године. Донета је Одлука о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2020. години.