Самостални извршилац у ОУ Ковин – ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

Послове интерне ревизије обавља интерни ревизор

Слободанка Ковачевић, дипл.eкономиста, контакт тел. 060/0641824,  канцеларија бр 17.

За свој рад директно је одговорна Председнику општине.

Документа интерне ревизије објављена су у оквиру странице „Документи“, на линку https://www.kovin.rs/akti-interne-revizije/