У прегледу података о радницима запосленим на одређено и на неодређено време, у колони „основица“, приказана је бруто основица.