ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ

Рођена је 1966. године у Сплиту. Дипломирала на Правном факултету у Београду 1997-ме. Исте године засновала је радни однос у Општинској управи Ковин, где је и данас. 1998. године положила стручни испит за раднике запослене у органима државне управе.
Обављала је функцију секретара Скупштине општине Ковин, директора Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну потрошњу општине Ковин, руководиоца одељења.
На положају начелника је од 2013. године. Решењем Општинског већа општине Ковин бр. 110-25/2023-III од 25. октобра 2023. године, поново је постављена (трећи пут) за начелника Општинске управе Ковин на период од пет година (Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да службеник на положају може после протека времена на које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, а чланом 48. став 3. истог закона утврђено је да је у јединици локалне самоуправе положај, у смислу одредаба овог закона, радно место начелника општинске управе).
Удата је, мајка двоје деце.