ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ВЕЋА – БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА

Телефонска седница Општинског већа, 12. у овом сазиву, одржана је у среду, 10. марта.
Већници су једногласно донели Правилник о обезбеђивању бесплатног превоза пензионерима у међумесном саобраћају на територији општине Ковин за 2021. годину.По овом основу, право на бесплатан превоз у међумесном саобраћају остварују пензионери са пребивалиштем на територији ковинске општине и са најнижим износом на чеку – месечно је то 16.004,68 динара, по ПИО прописима. Одредбама Правилника дефинисано је да захтев за остваривање права на бесплатан превоз пензионери односе Центру за социјални рад „Ковин“, а уз попуњен захтев прилаже се последњи чек од пензије и фотокопија, односно очитана лична карта. Правилник ступа на снагу данас (11. март 2021), а биће објављен у „Службеном листу општине Ковин“.
На јуче одржаној телефонској седници једногласно је донето и решење о употреби укупно 760.000,00 из средстава текуће буџетске резерве и то за израду недостајуће пројектно-техничке документације за реконструкцију јавне водоводне мреже у Ковину, као и део за набавку спортских реквизита за вежбање на отвореном у будућој пешачкој зони на територији Друге МЗ у Ковину.

На редовном заседању Већа одржаном у понедељак, 8. марта, донет је закључак о стављању ван снаге Закључка Општинског већа општине Ковин број 023-3/2021-III од 26.02.2021. године (којим су додељена посебна права ЈП „Ковински комуналац“ за извођење радова на санацији водоводне мреже-замена азбестних цеви, цевима од полиетилена у улици Гробљанска у Ковину у дужини од 920 метара са привезивањем кућних прикључака), a утврђен je Предлог одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује – за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Кречанској улици у Ковину, ради повећања капацитета промера водоводних цеви, у дужини од 5.363 метра.
На 10. редовној седници утврђен је и Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању висине тржишне цене закупа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене на територији општине Ковин. Сходно донетим изменама и допунама општинске одлуке о месним заједницама са прошле седнице СО Ковин, Веће је сада утврдило предлоге решења о давању сагласности на статуте свих МЗ са територије општине. О напред наведеном, одборници ће се изјашњавати на заседању заказаном за петак, 12. март 2021. године.
Веће је на седници одржаној 8. марта донело Одуку о приступању реализацији пројекта „Реконструкција водоводне мреже у улици Кречанској у Ковину“.
Донета је и Измена Програма мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2021. годину.
Прихваћен је Извештај о извршењу програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин за 2020. годину.
Решењем је дата сагласност на Прву измену Правилника о систематизацији радних места у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин.
Донето је и Решење о давању сагласности на капитално улагање у изградњу базена – 2. фаза, а дата је и сагласност предузећу „Златар“ доо Мраморак за постављање кабловских НН водова.
На почетку заседања, усвојен је Записник са 9. седнице Општинског већа општине Ковин одржане дана 26.02.2021. године.