ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ПРЕДЛОГ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ПРЕД ОДБОРНИЦИМА 1. ЈУЛА

На седници Општинског већа одржаној 23. јуна, усвојени су нацрти следећих аката: Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Ковин;  Одлуке о измени Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Општинском ватрогасном савезу Ковин; Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Гај. У форми предлога, достављају се СО Ковин на разматрање и усвајање.

Веће је на 35. заседању донело Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22. Одлуку је могуће погледати и преузети на сајту Општине путем овога линка .

Донет је Правилник о Тринаестој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Правобранилаштву општине Ковин, буџетској инспекцији и интерној ревизији. Овом изменом систематизују се два извршилачака места – послови матичара у МК Баваниште и још једно службеничко место у Одсеку за послове трезора и буџет Одељења за буџет и финансије ОУ Ковин.

Усвојен је анекс I Уговора о закупу пословног простора  између Општине Ковин и Удружења „Вредне руке жена Ковина“.

Донето је решење о образовању Комисије за спровођење поступка пописа и отуђења отпадног материјала у ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, као и решење о допуни Решења о образовању Комисије за реализацију енергетске санације – члан Комисије, као представница Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности је је  Јелена Гавриловић.

Већници су такође донели решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин. Овим телом и даље ће председавати Дарко Живковић из Ковина, а чланови су и Мирослав Николић, Валентина Милосављевић, Горан Терзић и Бранислава Станковић.

 

Општинско веће одржало је 36. седницу у понедељак, 27. јуна и једногласно усвојило Нацрт одлуке о Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину и Нацрт закључка о Другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2022.години, који се у форми предлога достављају СО Ковин на разматрање и коначно усвајање. Уз то, усвојен је и предлог решења о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину, о чему се такође изјашњавају одборници.

Сходно предложеном ребалансу средстава у „општинској каси“, већници су у оквиру својие надлежности усвојили другу измену Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2022. годину; прву измену Програма и Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2022. годину; прву измену Програма и Финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Ковин за заштиту животне средине у 2022. години; другу измену Програма и Финансијског плана коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2022. години.

Закључком је прихваћен предложени Анекс колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин.

Донета је Одлука о висини и начину расподеле средстава верским заједницама (одлуку преузмите ОВДЕ и на Огласној табли сајта општине.

Веће је донело и две одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин и то:  Посебан део објекта – пословни простор у Баваништу на катастарској парцели 1928 К.О. Баваниште, прикупљањем писмених понуда и за парцеле бр. 202 и 203 К.О. Делиблато прикупљањем писмених понуда као и решења о формирању комисије за спровођење тих поступака.  

Такође је донето решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин.

Веће је прихватило и Записник о инспекцијском надзору буџетског инспектора у ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.

На 36. седници утврђени су и предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин и решења о именовању директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин; решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин и решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак. О овим кадровско-мандатним питањима коначно ће се изјаснити одборници СО Ковин на наредној седници локалног парламента коју је председник СО, Зоран Брадањи, сазвао за петак, 01. јул 2022. године.

 

Фото: архива, са једне од седница