Лица која обављају угоститељску делатност у домаћој радиности – собама, кућама за одмор, апартманима и сеоским туристичким домаћинствима дужна су да поднесу Захтев за категоризацију, ради пружања услуга смештаја туристима на подручју општине Ковин. Угоститељ је дужан да пре почетка обављања делатности прибави Решење о категоризацији.

Захтев може поднети физичко лице, предузетник, привредно друштво или огранак привредног друштва. Захтев се подноси појединачно за сваки угоститељски објекат у којем се налазе смештајне јединице – соба, кућа, апартман и сеоско туристичко домаћинство

Захтев за категоризацију подноси се ИСКЉУЧИВО електронски, путем портала е-Туриста, на www.portal.eturista.gov.rs/prijava. Како бисте успешно поднели захтев, обратите се лицу задуженом за послове категоризације које ће креирати кориснички налог и омогућити Вам приступ порталу е-Туриста.
Обратите се лично Николи Буљугићу у канцеларији број 46 Општинске управе Ковин, ЈНА 5 или путем телефона, на број 013/742-104; 742-114, локал 115.

Обрасце изјава, као и прописе који регулишу поступак категоризације можете преузети у документима у наставку текста:

   СОБА
Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 10
Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 10
Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова

 

   АПАРТМАН
Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 9
Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 9
Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова

 

  КУЋА
Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 8
Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 8
Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова

 

   СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО
Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 11
Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 11
Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова

 


Административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ОБЈЕКАТА

Поред образаца, физичко лице је дужно да достави:

 • препис листа непокретности (уколико непокретност није укњижена, прилаже се Уговор о купопродаји, а уколико је објекат у поступку легализације, прилаже се Уверење да је за наведени објекат поднет Захтев за легализацију);
 • писану сагласност чланова породичног домаћинства оверену код јавног бележника (уколико није власник објекта);
 • фотокопију личне карте;
 • лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности за физичко лице које пружа угоститељске услуге угоститељске делатности за физичко лице које пружа угоститељске услуге и чланове домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића издато од стране надлежне здравствене установе;
 • потврду од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге и чланови домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића нису евидентирани на клицоноштво и паразите;
 • доказе о уплати административних такси.

ПОРЕД ОБРАЗАЦА ЗА КАТЕГОРИЈУ КОЈУ ЗАХТЕВА, ПРАВНО ЛИЦЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ:

 • препис листа непокретности (уколико непокретност није укњижена, прилаже се Уговор о купопродаји, а уколико је објекат у поступку легализације, прилаже се Уверење да је за наведени објекат поднет Захтев за легализацију);
 • сагласност власника објекта да закупац може да категоризује објекат и исти издаје туристима;
 • извод из АПР-а;
 • Оснивачки акт фирме (оверена фотокопија);
 • Статут (оверена фотокопија);
 • доказе о уплати административних такси:
 • изјава за правно лице – Образац 2;

Пружалац услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства мора бити власник, односно сувласник тог смештајног објекта. У случају да угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства пружа сувласник тог смештајног објекта, он је дужан да пре отпочињања делатности прибави писану сагласност другог сувласника оверену код јавног бележника.

Угоститељске услуге може да пружа и члан породичног домаћинства власника/сувласника, уз писану сагласност свих чланова породичног домаћинства.

По добијању Решења о одређивању категорије, угоститељ је дужан да истакне ознаку категорије која му је додељена од стране надлежног органа. Ознаку категорије угоститељ добија подношењем Захтева за издавање ознаке за категорију, која му се уз доказе о уплати републичке и општинске административне таксе доставља на кућну адресу.

 

Прописи који регулишу обављање угоститељске делатности у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства:

 • Закон о угоститељству („Сл. Гласник РС“, број 17/2019);
 • Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврстављању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 48/2012 и 58/2016);
 • Правилник о минималним техничким и санитарно – хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству („Сл. Гласник РС“, број 41/2010 и 48/2012 – други Правилник);
 • Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података („Службени Гласник РС“, број 87/2020, 67/2021, 58/2023).
 • Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. Гласник РС“, број 83/2006 и 30/2017);
 • Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
 • Oбавештење у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица;
 • Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичка лица која пружају угоститељске услуге смештаја у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима;s