КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

Лица која обављају угоститељску делатност у домаћој радиности – собама, кућама за одмор, апартманима и сеоским туристичким домаћинствима дужна су да поднесу Захтев за категоризацију, ради пружања услуга смештаја туристима на подручју општине Ковин. Угоститељ је дужан да пре почетка обављања делатности прибави Решење о категоризацији.
Захтев може поднети физичко лице, предузетник, привредно друштво или огранак привредног друштва. Захтев се подноси појединачно за сваки угоститељски објекат у којем се налазе смештајне јединице – соба, кућа, апартман и сеоско туристичко домаћинство.
Захтев за категоризацију подноси се путем писарнице Одељењу за привреду, имовинско – правне послове и послове локално - економског развоја Општинске управе општине Ковин, ЈНА 5, канцеларија 11.
Обрасце захтева и изјава, као и прописе који регулишу поступак категоризације можете преузети у документима у наставку текста:


СОБА
- Захтев за категоризацију: физичко лице/правно лице
- Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 10
- Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 10
- Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова


АПАРТМАН
- Захтев за категоризацију: физичко лице/правно лице
- Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 9
- Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 9
- Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова


КУЋА
- Захтев за категоризацију: физичко лице/правно лице
- Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 8
- Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 8
- Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова


СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО
- Захтев за категоризацију: физичко лице/правно лице
- Изјава о испуњености минимално – техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај – прилог 11
- Изјава о испуњености стандарда прописаних за категорију собе – прилог 11
- Изјава о испуњености санитарно – хигијенских услова

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОЗНАКЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ

 10178039 10206537231527680 8976027696773943305 n

ПОРЕД ОБРАЗАЦА ЗА КАТЕГОРИЈУ КОЈУ ЗАХТЕВА, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЈЕ ДУЖНО ДА ДОСТАВИ:
- препис листа непокретности (уколико непокретност није укњижена, прилаже се Уговор о купопродаји, а уколико је објекат у поступку легализације, прилаже се Уверење да је за наведени објекат поднет Захтев за легализацију);
- писану сагласност чланова породичног домаћинства оверену код јавног бележника (уколико није власник објекта);
- фотокопију личне карте;
- лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности за физичко лице које пружа угоститељске услуге угоститељске делатности за физичко лице које пружа угоститељске услуге и чланове домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића издато од стране надлежне здравствене установе;
- потврду од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге и чланови домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића нису евидентирани на клицоноштво и паразите;
- доказе о уплати административних такси: 
републичка такса за захтев у износу од 320,00 дин сходно Тарифном броју 1. и Тарифном броју 9. Закона о републичким административним таксама (''Сл. Гласник РС' 'број 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012- усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013- усклађени дин. изн., 65/2013- др. закон и 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015- усклађени дин. изн, 83/2015, 112/2015. 50/2016-усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018- испр., 50/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018 и 38/2019- усклађени дин. изн.),
такса за излазак службеног лица по захтеву странке у износу од 462,00 дин., сходно Тарифном броју 2. тачка 17 Одлуке о локалним административним таксама (''Сл. лист општине Ковин'' бр. 7/2014 - пречишћен текст) 
трошкови прегледа објекта-категоризације у износу од 4.088,00 дин. сходно члану 1. тачка 3.5 Одлука о трошковима урбанистичког планирања и изградње објекта (''Сл. лист општине Ковин'' , бр. 5/2012, 5/2016 и 13/2018)
- изјава за физичко лице – Образац 1


ПОРЕД ОБРАЗАЦА ЗА КАТЕГОРИЈУ КОЈУ ЗАХТЕВА, ПРАВНО ЛИЦЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ: 
- препис листа непокретности (уколико непокретност није укњижена, прилаже се Уговор о купопродаји, а уколико је објекат у поступку легализације, прилаже се Уверење да је за наведени објекат поднет Захтев за легализацију);
- сагласност власника објекта да закупац може да категоризује објекат и исти издаје туристима;
- извод из АПР-а;
- Оснивачки акт фирме (оверена фотокопија);
- Статут (оверена фотокопија);
- доказе о уплати административних такси:
републичка такса за захтев у износу од 320,00 дин сходно Тарифном броју 1. и Тарифном броју 9. Закона о републичким административним таксама (''Сл. Гласник РС' 'број 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012- усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013- усклађени дин. изн., 65/2013- др. закон и 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015- усклађени дин. изн, 83/2015, 112/2015. 50/2016-усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018- испр., 50/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018 и 38/2019- усклађени дин. изн.),
такса за излазак службеног лица по захтеву странке у износу од 462,00 дин., сходно Тарифном броју 2. тачка 17 Одлуке о локалним административним таксама (''Сл. лист општине Ковин'' бр. 7/2014 - пречишћен текст) 
трошкови прегледа објекта-категоризације у износу од 4.088,00 дин. сходно члану 1. тачка 3.5 Одлука о трошковима урбанистичког планирања и изградње објекта (''Сл. лист општине Ковин'' , бр. 5/2012, 5/2016 и 13/2018);
- изјава за правно лице – Образац 2; 
Пружалац услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства мора бити власник, односно сувласник тог смештајног објекта. У случају да угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства пружа сувласник тог смештајног објекта, он је дужан да пре отпочињања делатности прибави писану сагласност другог сувласника оверену код јавног бележника.
Угоститељске услуге може да пружа и члан породичног домаћинства власника/сувласника, уз писану сагласност свих чланова породичног домаћинства. 
По добијању Решења о одређивању категорије, угоститељ је дужан да истакне ознаку категорије која му је додељена од стране надлежног органа. Ознаку категорије угоститељ добија подношењем Захтева за издавање ознаке за категорију, која му се уз доказе о уплати републичке и општинске административне таксе доставља на кућну адресу.

 

ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА:
- Закон о угоститељству („Сл. Гласник РС“, број 17/2019);
- Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврстављању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 48/2012 и 58/2016);
- Правилник о минималним техничким и санитарно – хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству („Сл. Гласник РС“, број 41/2010 и 48/2012 – други Правилник);
- Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству („Сл. Гласник РС“, број 96/2009);
- Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. Гласник РС“, број 83/2006 и 30/2017);
- Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
- Oбавештење у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица;
- Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичка лица која пружају угоститељске услуге смештаја у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима;