ИЗ ОПШТИНЕ

ЗАВРШЕН ПОСТУПАК КОМАСАЦИЈЕ У КО ПЛОЧИЦА И КО СКОРЕНОВАЦ

На својој 68. седници, одржаној 01. новембра 2021, Комисија за комасацију КО Плочица и КО Скореновац констатовала је да је успешно приведен крају велики посао поверен овом стручном телу од СО Ковин 2017. године (када су донети програми и остале потребне одлуке о приступању комасацији поменутих катастарских општина), а пошто је размотрен Записник РГЗ – Сектора за надзор и контролу Београд о прегледу, пријему и овери Елабората комасационог премера за КО Плочица и Елабората комасационог премера за КО Скореновац, којим је утврђено да су ови акти комплетни.
Завршној седници је присуствовао заменик председнице општине, Ратко Мосуровић који се у име општинских органа захвалио члановима Комисије за комасацију на уложеном труду и енергији и одговорном приступу реализацији тако обимног и важног посла који им је поверила Скупштина Општине Ковин.
Овим поводом, Комисија саопштава следеће:
Поступак комасације је спроведен за две катастарске општине и то на 4548 ха у КО Плочица и на 3550 ха у КО Скореновац.
Донето је 1208 решења о расподели комасационе масе за КО Плочица и 657 за КО Скореновац. Од тог броја, уложено је 34 жалбе на решења и то 8 у КО Скореновац и 26 у КО Плочица (свега око 2%), што је оцењено као прилично успешно, имајући у виду да се, према расположивим подацима, проценат жалби у поступку комасације за већину општина у Републици Србији креће до 10%
Предмети по жалбама учесника комасације достављени су надлежном Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства РС , које одлучује у другом степену.

Након завршеног поступка комасације из оквира надлежности локалне самоуправе, следи поступак излагања на јавни увид од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Ковин, пред посебном комисијом поменутог републичког органа.