ИЗ ОПШТИНЕ

СА 31. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа одржаној јуче, 31. марта, утврђени су предлози двеју одлука о којима ће коначну реч дати одборници СО Ковин на наредном заседању: Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара, као и Одлуке о прихватању иницијативе за потписивање Декларације о заштити пчела у Србији.

Утврђен је и предлог решења о другој измени Решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин (чланови по функцији, из предузећа-организација где је дошло до персоналних промена у међувремену).

Већници су прихватили и достављају СО Ковин на разматрање и усвајање и следеће:

Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; Извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2021. године, Анализу пословања у прошлој години и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; Извештај о раду Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2021. годину са извршењем Финансијског плана за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, као и  Програм рада за 2022. годину; Извештај о раду Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за период 01.01 -31.12.2021. године са Годишњим извештајем о извршењу Финансијског плана за 2021. годину, план и програм рада за период 01.01 – 31.12.2022. године; Извештај о раду Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године са извештајем о извршењу Финансијског плана буџетских средстава и средстава из других извора у 2021, као и  план – програм рада за 2022. годину; Извештај о раду и Финансијском пословању Дома здравља Ковин за 2021. годину, Програм и план рада за 2022. годину; Извештај о раду Црвеног крста Ковин јануар – децембар 2021. године, План и програм рада за 2022. годину; Извештај о раду „Установе за спорт“ Ковин у 2021. години са извештајем о извршењу Финансијског плана за 2021. годину, Годишњи програм рада „Установе за спорт“ Ковин за 2022. годину; Програм рада за 2022. годину Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин; Извршење Финансијског плана ПУ „Наша Радост“ Ковин за 2021. године период 01.01.2021 – 31.12.2021. године.

Председник СО Ковин, Зоран Брадањи, сазвао је 18. седницу актуелног скупштинског сазива за уторак, 5. април 2022. године.

 

У нивоу своје надлежности, Општинско веће је донело следеће:

Одлуку о о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела бр. 1617 и 1616 К.О. Баваниште прикупљањем писмених понуда и расписало оглас (претходно је стављена ван снаге ранија одлука о покретању тог поступка); Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом   и уговор о томе између Општине Ковин и Борјана Јовића (у одлуци стоји да је оправданост и целисходност предметног отуђења у чињеници да парцела број 3057/2 у површини од 106 м2 не испуњава услове да буде грађевинска парцела, а истовремено – налази се непосредно испред парцеле 3055/2 на којој право својине има Борјан Јовић); Правилник о дванаестој измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Правобранилаштву општине Ковин, буџетској инспекцији и интерној ревизији (радно место „просветни инспектор“ мења се и гласи „општински просветни инспектор“ и мењају се услови неопходни за рад на наведеном радном месту, измена ће бити објављена у „Службеном листу општине Ковин“, акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у истом);  Расписан је Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 9307/9 К.О. Ковин; дата је сагласност да се изврши препарцелација парцеле бр. 562/1 К.О. Дубовац (ради формирања нопве парцеле); 

Усвојен је Уговор о закупу пословног простора у оквиру објекта Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин улица Цара Лазара бр.81 на катастарској парцели бр.3146/1 КО Ковин по Огласу који је расписало Општинско већа Општине Ковин дана  25.02.2022. године – закуподавац на одређено време од годину дана је “Mystic 2011“ ДОО Ковин, Александре Драгић (простор бивше дискотеке „Пинк“ у Центру за културу); Усвојен је и уговор о раскиду Уговора о закупу пословног простора закључен између Општине и Културно-уметничког друштва „Петефи Шандор“ Скореновац (Друштву је у међувремену пренето право коришћења објекта Дома културе у Скореновцу); донето је реше о стављању ван снаге Решења Општинског већа општине Ковин број 463-112/2018-III од 23. новембра 2018. године, у предмету Владимира Балана из Делиблата.

Решењем је дата сагласност на промену цена комуналних и других услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин (реч је о измени дела Ценовника – цена одржавања чистоће града (кошења, скупљање лишћа, употреба машина које се притом користе и сл); цена зоохигијенских услуга; цена грађевинско-занатских радова; цена послова ЈП када их ангажује оснивач).

Донет је Ценовник услуга коришћења јавних спортских објеката (може се погледати и преузети, заједно са обрасцима захтева, у посебном документу испод текста овог извештаја)

Веће је донело и Решење о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава културно-уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва. Мандат Комисије је 4 године, а петочланим телом председаваће Југослав Ивковић, док су чланови Виолета Јевтовић Вујичин, Миливој Грчић, Јелена Стојановић и Ивана Јованов.

 

Обрасци захтева и Ценовник услуга коришћења јавних спортских об јеката 93kb

Фото: архива