ИЗ ОПШТИНЕ

20. СЕДНИЦА СО КОВИН: УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022.

ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ – ИВАНА ЈОВАНОВ ИМЕНОВАНА ЗА ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

На седници одржаној у петак, првог дана јула, СО Ковин једногласно је донела Другу измену и допуну Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину, као и закључак о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2022.години. Укупни приходи и примања, као и расходи и издаци – из свих извора финансирања, износе према другом ребалансу буџета за 2022. годину 1.532.600,00  динара. Одлуку је могуће преузети са банера Буџет сајта општине – Буџетски портал-буџетска акта или ОВДЕ.

Скупштина је потом дала сагласност на другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину.

На 20. седници једногласно је донета Одлука о пружању стамбене подршке на територији општине Ковин. Акт је усаглашен са Законом о остановању и одржавању зграда, којим је прописано да „јединица локалне самоуправе доноси акт о начину располагања становима у јавној својини који се додељују као вид стамбене подршке у складу са овим законом“. Разлог доношења овакве општинске одлуке је пружање стамбене подршке као облика помоћи лицима која из социјалних, економских и других разлога не могу сопственим средствима да реше стамбену потребу по тржишним условима, за себе и своје породично домаћинство. Одлука је ступила на снагу даном доношења, а можете је преузети испод текста овог извештаја.

Донета је Одлука о измени Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Општинском ватрогасном савезу Ковин (у чл. 1, поднаслов „у Гају“, брише се зграда комуналних делатности у Партизанској улици), као и Одлука о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Гај – право коришћења на непокретности, Згради комуналних делатности, изграђеној на катастарској парцели 962, ЛН бр.5 КО Гај, површине 201м2.

 

Ивана Јованов, дипл. новинар из Ковина, именована је једногласно за директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин и ову дужност обављаће у наредном четворогодишњем мандату (она је претходно разрешена функције в.д. директора Библиотеке).

Донето је Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин. За новог члана из реда оснивача именована је Јована Манчић из Баваништа (уместо разрешеног Драгана Трбанова из Ковина).

СО Ковин донела је и решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин: нови члан, представник локалне самоуправе је Сара Љиљанић из Ковина (уместо разрешене Маје Живковић).

Скупштина је донела и решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак, свих представника локалне самоуправе: именовани су Драган Томашевић, Стеван Бела и Слађан Мајдак, сви из Мраморка (разрешени су дужности Мирјана Стојадинов Рековић, Ивана Вуловић и Бранкица Вукотић).

На почетку седнице је усвојен Записник са 19. седнице Скупштине општине Ковин, одржане 03. јуна 2022. године.

Одлука о пружању стамбене подршке 436kb