ИЗ ОПШТИНЕ

СА 30. СЕДНИЦЕ СО КОВИН

УСВОЈЕНА ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ЗА ПЕРИОД 2023-2028.-

На почетку заседања одржаног у петак, 16. јуна, одборници су једногласно донели Одлуку о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Ковин за период 2023. до 2028. године. Текст документа преузмите у оквиру секције Документи – Планови и правилници, на линку https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/Strategija-BEZBEDNOSTI-SAOBRACAJA-na-putevima-opstine-Kovin-2023-2028-godina.pdf

Донета је Одлука о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује – за извођење радова на реконструкцији, односно замени постојећих азбестноцементних цеви, цевима од полиетилена у Карађорђевој улици у Ковину у дужини од 750 метара, у Космајској улици у Ковину у дужини од 270 метара и у Улици Бранка Радичевића Ковину, у дужини од 440 метара, са привезивањем кућних прикључака..

Одборници су донели и Одлуку о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин – објекта за дневни боравак за лица са сметњама у развоју, изграђеног на парцели 3001 КО Ковин, укупне површине 272 м2.

На 30. седници донета је Одлука о изменама и допунама одлуке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин, у циљу усаглашавања са важећим прописима и законском регулативом. Одлуком о изменама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин СО Ковин је детаљније одредила почетну висина закупнине према површини пословног простора који се даје у закуп у четвртој зони у Ковину.

СО Ковин усвојила је Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2023. године до 31.3.2023. године и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2023. године до 31.3.2023. године.

Донето је Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду нацрта програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин бр. 02-3/2023-III, а изменом се брише члан V овог акта.

Пре разматрања усвојеног дневног реда, на предлог заменика председнице општине, Ратка Мосуровића, „скинута“ је тачка „Одлука о доношењу  циљаних измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин“ и усвојен је Записник са 29. седнице Скупштине општине Ковин, одржане 04. маја 2023. године.

Одлуке са 30. СО Ковин погледајте у наставку овог извештаја.

Одлука о измени одлуке о прибављању и располагању – измена 4. зоне закупа
Одлука Комуналац искључива права – замена цеви Карађорђева, Космајска и Б. Радичевића у Ковину
Одлука о усвајњу Стратегије безбедности саобраћаја