ИЗ ОПШТИНЕ

СA 38. СО КОВИН

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ, ОД НАРЕДНОГ САЗИВА У ЛОКАЛНОЈ СКУПШТИНИ 35 ОДБОРНИКА-

На седници одржаној 20. децембра, једногласно је, у присуству 40 одборника, усвојена Одлука о буџету општине Ковин за 2024. годину уз Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2024. години. Комплетна документа у вези са Буџетом општине за 2024. годину преузмите на линку https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/BUDzET-2024-Odluka-Obrazlozenje-Ciljevi-i-indikatori-Zakljucak-javne-sluzbe.zip

Одборници су потом усвојили Кадровски план Општинске управе, Интерне ревизије и Правобранилаштва општине Ковин за 2024. годину. Овај План, као и сва остала акта – одлуке и решења усвојена на 38. седници, преузмите на страници Локална самоуправа, Документи и одлуке 2020-2024, на линку https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/ODLUKE-I-RESENJA-SA-38.-SEDNICE-SO-KOVIN-OD-20.12.2023.zip

Донета је Одлука о промени Статута општине Ковин којом је, да подсетимо, предвиђено да после наредних избора број одборника буде мањи за десет, дакле уместо садашњих 45, функцију ће обављати 35 изабраних – после редовних локалних избора који се очекују на пролеће.

Једногласно је донета и Одлука о одређивању матичног подручја на територији општине Ковин, којом се утврђује јединствено матично подручје које чине: Ковин, Баваниште, Скореновац, Плочица,  Делиблато, Мраморак, Гај, Дубовац са Шумарком и Мало Баваниште, са седиштем у Ковину.

Донете су измене одлука којима се утврђују износи накнада и такси, са применом од 01. јануара 2024. године и то: Одлуке о утврђивању минималног износа троошкова за текуће и инвестиционо одржавање зграда и заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника; Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин; Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објекта;  Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; Одлуке о локалним комуналним таксама; Одлуке о локалним административним таксама и Одлуке о боравишној такси.

Одборници су на 38. заседању донели и Одлуку о предлогу расподеле добити за 2022. годину ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2024. годину, а усвојене су  

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2023. године до 30.9.2023. године и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2023. године до 30.9.2023. године. Дата је сагласност и на  Програм пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2024. годину.

Решењем је такође дата сагласност на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Ковин за 2024. годину.

На заседању у среду СО Ковин је именовала Милана Милованова за директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин, након спроведеног конкурса у складу са законом, па ће он обављати ову функцију у наредне четири године (донето је најпре решење о разрешењу Милованова са функције в.д. директора, а потом и о именовању за директора, оп.аут). Председник СО, Зоран Брадањи, честитао је новом директору Ковинског комуналца и пожелео му, у име локалног парламента, пуно успеха у раду и руковођењу највећим општинским јавним предузећем.

Донето је и Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ССШ „Васа Пелагић“ Ковин – Маријана Карабаш из Ковина је нови члан у својству представника локалне самоуправе (разрешена је дужности Маја Живковић из Ковина, оп.аут).

На почетку седнице, без примедби је усвојен Записник са 37. седнице Скупштине општине Ковин, одржане 01.12.2023. године.