ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗВЕШТАЈ СА 39. СЕДНИЦЕ СО

ОДБОРНИЦИ ЈЕДНОГЛАСНО О ПРОГРАМУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА 2024. ГОДИНУ, ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПДР ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА, ИМЕНОВАН НОВИ ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

На почетку последњег заседања СО Ковин у 2023. години, председник Зоран Брадањи образложио је хитност сазивања одборника, на захтев председнице Општинског већа општине Ковин, Сање Петровић, због „потребе усвајања одлуке о изради Плана детаљне регулације за подводну експлоатацију угља и откривке у небрањеном делу ковинског лежишта на левој обали Дунава, ради поштовања рокова и процедура прописаних законом за доношење планског документа а како се не би изашло из рокова утврђених решењем о експлоатацији; потом како би се усвајањем Програма јавног здравља који се финансира из буџета општине Ковин за 2024. годину приступило реализацији наведених активности у Програму од 1.1.2024. године; усвајање осталих тачака из предложеног дневног реда, ради несметаног функционисања Туристичке организације, односно школског одбора.“

Одборници су потом једногласно усвојили сва акта из дневног реда и то:

Одлуку о изради Плана детаљне регулације за подводну експлоатацију угља и откривке у небрањеном делу ковинског лежишта на левој обали Дунава. Како се наводи, разлог за израду Плана је иницијатива „Energetski Kompleks doo“ Београд од 21.11.2023. године и дефинисање правног и планског основа за даљу реализацију подводнe експлоатацијe угља и пратећих седимената на простору угљоносних поља Kовинског лежишта угља у складу са Законом о планирању и изградњи и Просторним планом општине Ковин, којим је прописана обавеза израде ПДР-а ван грађевинског подручја: експлоатацију угља и шљунка је могуће вршити искључиво у просторним оквирима лежишта које се налази у небрањеном делу реке Дунав (100m од ножице насипа). За сва додатна проширења постојећих капацитета рудника, као и изградњу објеката и инфраструктуре у оквиру дефинисаног експлоатационог поља Рудника Ковин, које је дефинисано Решењем Покрајинског секретаријата за рударство и минералне сировине као и у складу са условима Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, неопходна је израда плана детаљне регулације, стоји још у образложењу.  Саставни део одлуке је и Решење од 22.12.2023. године о приступању изради стратешке процене утицаја овог Плана на животну средину. Носилац израде Плана је Општина Ковин, израђивач је ЈП „Урбанизам“ Панчево, које закључује уговор о обезбеђивању средстава за финансирање израде Плана плана са подносиоцем иницијативе, доо „Energetski Kompleks“ из Београда (процена је да ће бити потребно нешто више од 4,6 милиона динара). Рок за израду ПДР-а је 240 дана.

Усвојен је једногласно Програм јавног здравља који се финансира из буџета општине Ковин за 2024. годину, који је претходно усагласио Локални савет за здравље. Циљ Програма је редукција фактора ризика из животне средине и очување и унапређење здравља становништва, здрава животна средина, а јединица локалне самоуправе је партнер заводу за јавно здравље који је носилац активности у систему јавног здравља. Програмом се дефинише пет скупова активности: Праћење квалитета ваздуха на територији општине Ковин, Праћење буке у животној средини на територији општине Ковин, Јавно здравствена контрола школских објеката на територији општине Ковин, Јавно здравствена контрола предшколске установе на територији општине Ковин, Едукација родитеља за превенцију повреда код деце предшколског узраста у општини Ковин.

 

На 39. седници именован је нови директор Туристичке организације општине Ковин, Јовица Ивковић, дипл. економиста из Ковина, који је задовољио све услове из спроведеног јавног конкурса и био једини кандидат чија је пријава разматрана (претходно донето решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације, Марије Ђондовић, прим.аут). У име СО Ковин и своје лично име, Зоран Брадањи пожелео је пуно успеха у раду у наредном четворогодишњем мандату новоименованом директору.

 

Донето је и решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац, нови члан из реда родитеља је Марко Ранисављев из Дубовца (дужности је разрешен Велибор Милутинов из Дубовца, прим.аут).

Пре изјашњавања по тачкама дневног реда, одборници су усвојили записник са 38. седнице Скупштине општине Ковин, одржане  20.12.2023. године.