ИЗ ОПШТИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИЦЕ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

-Спровођење Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021-

Одлуком Уставног суда бр. ИУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21- УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“, није у сагласности са Уставом.

Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“ Имајући у виду да је иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности наведене законске одредбе поднета 19. априла 2021. године, кориснице права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно.
Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда. Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године.
Захтеви за измену решења подносе се у канцеларији бр. 13 у приземљу Општинске управе Ковин, ЈНА 5, Ковин – обратити се Сандри Пријовић, саветници за послове родитељског додатка и породиљских права, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
Уз уредно попуњен и потписан образац захтева неопходно је приложити: очитану личну карту и фотокопију картице текућег рачуна.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА