ИЗ ОПШТИНЕ

СА 20. СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

ОДЛУКА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАСПОДЕЛИ ЗА СПОРТ ИЗ БУЏЕТА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

На 20. седници одржаној 16. јула, Привремени орган општине Ковин донео је Одлуку о конверзији потраживања у капитал општине Ковин и отпису потраживања у предузећу за водне путеве ,,Иван Милутиновић“ – ПИМ А.Д. Београд. Подсетимо, по основу Закона о приватизацији, Влада Републике Србије је јула 2018. године донела Закључак којим налаже локалним самоуправама да донесу одлуке о конверзији потраживања доспелих са стањем на дан 31.12.2016. године у трајни улог у капиталу, као и да отпишу потраживања по основу уступљених јавних прихода, који нису предмет конверзије са стањем на дан 31.12.2017. године. Укупно потраживање односи се на порески дуг по основу уступљених јавних прихода општини Ковин. Привремени орган прихватио је предлог уговора о томе и овластио председницу ПО, Сању Петровић, да у име Општине потпише уговор.

Донета је Одлука о прелиминарном обједињеном предлогу о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2021. годину. Обухваћено је укупно 25 спортских организација, а пројекција је распоређивање 23.460.000,00 динара, што би било предвиђено Буџетом општине за 2021. годину. Одлуку је Привремени орган донео на основу извештаја Комисије за оцену годишњих и посебних програма организација у области спорта, за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Ковин (одлуку можете погледати испод текста овог извештаја).

Привремени орган једногласно је донео и решење о формирању Радног тима за израду Локалног акционог плана за унапређење образовања, запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите Рома у општини Ковин за период 2021-2022. година. Координатор је Стојанка Тасић, руководилац Одељења за јавне службе и општу управу у ОУ Ковин, а чланови су Милина Буда, педагошки асистент у школи у Баваништу; Катарина Стојановић-Живић, социјални радник у ковинском Центру за социјални рад; Добрила Буташ, саветница у НСЗ-у Ковин; Весна Новаков, ромски координатор за општину Ковин; Биљана Филиповић, извршилац за здравствену и социјалну заштиту, људска и мањинска права и финансирање јавних служби у ресорном одељењу ОУ Ковин; Раде Бракочевић, просветни инспектор у ОУ Ковин. Радни тим има задатак да, у сарадњи са представницима Тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња и смањење сиромаштва који је формирала Влада републике Србије, ради на изради Локалног акционог плана за унапређење образовања, запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите Рома у општини Ковин за период 2021-2022. година.

На седници је прихваћен и предлог Уговора о раскиду уговора о закупу пословног простора између општине Ковин и Удружења спортиста ,,Фамилија“ из Ковина. Председници ПО, Сањи Петровић, дато је овлашћење да у име Општине потпише овај акт.
Донето је и решење о коришћењу годишњег одмора правобраниоцу општине Ковин, Душану Иванчевићу.
Усвојен је 3аписник са 19. седнице Привременог органа општине Ковин, одржане 09. јула 2020. године.

ОДЛУКА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ РАСПОДЕЛИ ЗА СПОРТ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОД.

Фото: архива са седнице Приврменог органа