ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОВИН

На седници одржаној 21. јула, донето је Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ,,Установи за спорт “ Ковин. Такође донето је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 227.832,00 динара Дому здравља „Ковин“ за набавку материјала (дезифицијенси, бесконтактни топломери, преградни паравани, филмови за рендгенско снимање плућа…), услед појачаног прегледа грађана (лабараторијски прегледи и радиографска дијагностика), а у циљу што ефиканијег сузбијања и раног откривања вируса SARS CoV-2. Усвојен је и 3аписник са 20. седнице Привременог органа, одржане 16. јула.

22. заседање одржано је 29. јула, када је једногласно усвојена Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Како стоји у члану 4. овог акта, „разлог за израду Измена и допуна Плана је разрешење уочених неслагања у предметној планској документацији са реалним стањем и потребама дефинисања регулационих линија у блоковима 72, 73, 92, преиспитивање задржавања на снази РП дела блока 78 као и преиспитивање правила уређења и грађења у делу уочених техничких неусклађености и због утврђене потребе редефинисања планских решења, чиме ће се омогућити недвосмислено тумачење одредби за спровођење и ефикаснија реализација планираних садржаја, а све у циљу стварања планских услова за издавање дозвола за изградњу у складу са Законом.“ Измене и допуне Плана израдило је ЈП „Урбанизам“ Панчево, а евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Комлетне измене и допуне ПГР за Ковин биће доступне у електронском облику овде, на сајту Општине, када ЈП „Урбанизам“ заврши све процедуре и достави материјал ОУ Ковин.
Донет је и Анекс II уговора о закупу непокретности у јавној својини у блоку 119 у Ковин, а реч је о уговору са предузећем „Делта Данјуб“ доо Ковин и начином отплате преосталог износа на име дуга за закупнину. Усвојен је 3аписник са 21. седние, одржане 21.јула.

На данас одржаној 23. седници, Привремени орган општине Ковин донео је Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом. Наиме, парцела број 3335/9 у површини од 4 м² отуђује се непосредном погодбом из јавне својине општине Ковин јер не испуњава услове да буде грађевинска парцела. Истовремено извршеном препарцелацијом по планском документу за Блок 96 формиране су нове парцеле за проширење саобраћајне инфраструктуре која није реализована. Формирањем парцеле број 3335/9 онемогућен је прикључак на саобраћајницу парцеле број 3330/4 која је у приватној својини Стојановић Борјанке. Решавањем ових имовинско-правних односа за парцелу број 3335/9 омогућен је излазак на саобраћајницу а поменутој власници приватне својине исходовање употребне дозволе.
Усвојен је и предложени Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину.
Привемени орган на данашњој седници је донео и четири решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве намењених Дому Здравља ,,Ковин“. Три решења односе се на исплату заосталих обавеза за пословни простор бивших апотека који је у међувремену издат у закуп, док се једно решење односи на набавку материјала –заштитних визира и стерилизационих лампи услед појачаног прегледа грађана (лабараторијски прегледи и радиографска дијагностика), а у циљу што ефикаснијег сузбијања и раног откривања вируса SARS CoV-2.
На почетку заседања усвојен је записник са 22. седнице, одржане 29. јула 2020. године.

Ova poruka i svi prilozi mogu biti poverljivi i namenjeni isključivo za primaoca.
Ako Vi niste određeni primalac, molimo Vas da odmah obavestite pošiljaoca i obrišete ovu poruku i sve priloge iz Vašeg sistema.