ИЗ ОПШТИНЕ

СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Општинско веће општине Ковин, на другој седници актуелног сазива одржаној данас, најпре је разматрало, прихватило и утврдило предлоге извештаја, одлука и решења из области просвете и образовања, о којима ће се коначно изјашњавати одборници СО Ковин: извештаја о раду просветног инспектора за школску 2019/2020. годину; извештаја о раду Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за 2019/2020. годину; решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2020/2021. годину; решења о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Прешколској установи „Наша Радост“ Ковин; одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавој својини општине Ковин Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин.


У оквиру своје надлежности, Веће је на 2. седници донело следеће: Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом – парцела број 3335/9 и текст уговора о томе; Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом – парцеле у јавној својини општине Ковин, број 3080/9; Одлуку о расписивању огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Ковину у Улици цара Лазара бр. 91, решење о образовању Комисије за прикупљање писмених понуда и текст огласа; Одлуку о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин које је по култури пољопривредно земљиште, решење о образовању Комисије за давање у закуп и текст Јавног огласа.
Општинско веће је усвојило Листу корисника за субвенционисање инвестиција у физичка срества пољопривредних газдинстава у 2020. години и текст појединачног уговора о томе, затим Листу корисника за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2020. години и текст уговора, а донета је и Измена листе корисника за суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2020. години и текст уговора о томе.
На седници је дата Сагласност за израду пројекта парцелације парцеле 2901, на начин и под условима утврђеним у планском документу.

Веће је усвојило и објављује Јавни позив за достављање предлога Посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Ковин у 2020. години за рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у јавној својини општине Ковин, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта (образац пријаве на Јавни позив се може преузети на званичној Интернет презентацији општине Ковин www.kovin.org.rs, у Општинској управи Ковин, ЈНА бр. 5, канцеларијa број 43, или у Спортском савезу општине Ковин, ЈНА бр. 34). Јавни позив траје осам дана.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ СПОРТ 2020 98kb

Утврђен је предлог решења о разрешењу председника, чланова и секретара Изборне комисије у сталном саставу и предлог решења о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије у сталном саставу.
Општинско веће утврдило је данас и предлоге кадровских решења која се односе на савете и комисије СО Ковин за четворогодишњи мандат који је тек отпочео и то: о избору председника и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине општине Ковин; о избору председника и чланова Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност Скупштине општине Ковин; о избору председника и чланова Савета за привреду Скупштине општине Ковин; о избору председника и чланова Савета за заштиту животне средине Скупштине општине Ковин; о избору председника и чланова Савета за јавне службе Скупштине општине Ковин; о избору председника и чланова Комисије за административно-мандатна питања Скупштине општине Ковин; о избору председника и чланова Комисије за представке и притужбе Скупштине општине Ковин; о избору председника и чланова Комисије за прописе Скупштине општине Ковин.
Утврђен је и предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије и Економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин.
О свим кадровским решењима Скупштина општине изјашњаваће се на првом наредном заседању.

Већници су на почетку заседања једногласно усвојили записник са конститутивне седнице, одржане 14. септембра.