ИЗ ОПШТИНЕ

СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће општине Ковин заседало је 6. пут у овом сазиву и на почетку прихватило Извештај о извршењу буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2020. године и упутило га Скупштини општине Ковин на анализу и усвајање.
Утврђен је Предлог одлуке о изради Плана развоја општине Ковин за период 2021 – 2027. године, Предлог одлуке о јавним расправама; Предлог одлуке о одређивању правца пружања државних путева који пролазе кроз насељена места на територији општине Ковин (претходно стављен ван снаге закључак Општинског већа број 344-45/2020-III од 14.9.2020. године, у вези са првобитном верзијом текста ове одлуке). Прихваћена је Информација о припремљености школа на крају школске 2019/2020. године и почетку 2020/2021. године, успеху ученика на крају школске 2019/2020. године, упису ученика у први разред, стручној заступљености наставе и припремљености школа на почетку школске 2020/2021. године.
Коначно изјашњавање о свему горе наведено даће одборници СО Ковин, који ће заседати у првој декади децембра. Локална скупштина гласаће и о данас утврђеним предлозима решења о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Ковин и решења о измени Решења о образовању Стручног тима.

У оквиру својих надлежности, већници су на 6. редовном заседању донели и четири решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (ТБР) која се одобравају Дому здравља – за рефундацију трошкова на име ангажовања пуномоћника (342.150 динара); за ангажовање додатног немедицинског особља (300.000 динара); за набавку ултразвучног апарата (4,5 милиона динара); за набавку рачунара и рачунарске опреме (998.520 динара). Већник Др Срђан Ненек, специјалиста ургентне медицине и помоћник директора за стручна медицинска питања у Дому здравља Ковин, јавно се захвалио локалној самоуправи и посебно Општинској управи на подршци и финансијској помоћи у условима пандемије и додао да, захваљујући томе, Дом здравља Ковин одговора у ванредним околностима пуним капацитетом и да је омогућено да се успостави Ковид амбуланта са 6 лекара и 9 техничара, добро опремљена и са посебним приступом који не угрожава рад осталих служби, али и представља приоритет у тренутним околностима.

Веће је донело Решење о одређивању аутобуских стајалишта на државним путевима који се пружају кроз насељена места на територији општине Ковин.
Донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ковин (одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном листу општине Ковин“, а примењиваће се од 01- јануара 2021. године, биће доступна на малом банеру Локална пореска администрација, на сајту општине www.kovin.org.rs).
Већници су донели II одлуку о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2020. години, којом се 30.000 динара додељује Удружењу пчелара „Делиблатски мед“ из Делиблата.
Донета је Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом и уговор о отуђењу поменуте непокретности, између Општине и Стојанов Нике из Ковина (оправданост и целисходност отуђења непокретности је у чињеници да предметна парцела број 3080/9 у површини од 32 м2 не излази на саобраћајницу и не испуњава услове да буде грађевинска парцела. Истовремено она се налази између парцела на којима Стојанов Ника већ има право коришћења).
Веће је донело Одлуку о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом и уговор о томе (заправо нови уговор о закупу за УР „SKY BAR 1710“ У Делиблату, предузетника Александра Петковића).
Донета је и друга измена Програма мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2020. годину.

Дата је сагласност за извођење радова Месној заједници Делиблато – на објекту Месне заједнице. Реч је о радовима на текућем одржавању просторија МЗ, које се налазе на парцели топ.бр. 1064 уписан у ЛН бр. 2094 КО Делиблато, у свему према опису приложеном уз захтев. Средства за извођење радова на текућем одржавању обезбеђена су у финансијском плану Месне заједнице Делиблато за 2020. годину. Укупна вредност радова износи 320.000,00 динара.
Дата је сагласност за извођење радова Месној заједници Мраморак – на објекту Дома културе у Мраморку. Ради се о текућем одржавању објекта Дома културе који се налази у јавној својини општине Ковин, изграђеног на парцели топ.бр. 1161/1 уписан у ЛН бр. 22 КО Мраморак. Средства за извођење радова на текућем одржавању обезбеђена су у финансијском плану Месне заједнице Мраморак за 2020. годину. Укупна вредност радова износи 370.000,00 динара.
Донето је и Решење о давању сагласности ССШ „“Васа Пелагић“ Ковин за реверификацију образовних профила.
Закључком је прихваћена молба Јавног сервиса Радио телевизије Србије, за подршку приликом реализације телевизијске емисије „С Тамаром у акцији“ на територији општине Ковин.
Донет је закључак о стављању ван снаге Закључка Општинског већа број 022-15/2020-III од 30.10.2020. године (тада прихваћен текст Колективног уговора за Центар за културу Ковин).
Веће је на данашњем заседању закључком прихватило нови текст Колективног уговора код послодавца Установа културних делатности „Центар за културу“ Ковин и дало овлашћење председници општине Ковин да у име оснивача потпише Колективни уговор. Такође, решењем је дата сагласност на Правилник о систематизацији радних места у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин.
Прихваћен је текст Колективног уговора за запослене у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин и дато овлашћење председници општине да га, у име оснивача, потпише.
Дата је и сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у Туристичкој организацији општине Ковин.
Донето је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за уређење „Дечијег села“..
Веће је решењем образовало радну групу у поступку закључивања Колективног уговора за запослене у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин.
На почетку заседања, усвојени су записници са претходних седница, са 5. редовне седнице одржане 30. октобра, као и са три телефонска састанка од 2, 4. и 6. новембра 2020.године.