ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦЕ ВЕЋА –  ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2021.

На 9 редовној седници одржаној 26. фебруара, чланови Већа прихватили су Извештај о извршењу буџета општине Ковин за 2020. годину, а потом и утврдили  Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину и закључка о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2021. години. О извршењу буџета за прошлу годину, као и о првом ребалансу овогодишње општинске касе, одборници ће се изјашњавати на седници СО Ковин која ће се одржати наредне седмице. На првом овогодишњем заседању, локална скупштина разматраће и данас утврђен предлог Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин, предлог Одлуке о распуштању Савета Месне заједнице Мраморак и именовању повереника, затим предлог решења о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину, као и предлог Одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује – за извођење радова на санацији водоводне мреже ради замене азбестноцементних цеви, цевима од полиетилена у Улици гробљанској у Ковину у дужини од 920 метара, са привезивањем кућних прикључака. Пред одборницима ће бити и и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2020. годину, које су већници данас прихватили и достављају их СО Ковин на разматрање и усвајање.

Општинско веће донело је прву измену Програма и финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2021. годину, затим измену Програма и Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2021. годину, као и измену Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2021. години.

На седници је једногласно усвојен Извештај о правдању средстава дозначених по основу дотација из буџета општине Ковн за организације у области спорта за период јануар – децембар 2020. године и донето Јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине Ковин за финансирање делатности организација у области спорта са седиштем на територији општине Ковин, које су од посебног значаја за општину Ковин.

Чланови Општинског већа прихватили су и Извештај о извршењу Програма и Финансијског плана буџетског фонда за заштиту животне средине општине Ковин за период 01.01 – 31.12.2020. године као и Записник о инспекцијском надзору и допуну истог, који је спровела буџетски инспектор у  Црвеном крсту Ковин.

Донето је Решење о давању сагласности на промену цена комуналних и других услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин. За грађане је најважнија информација да нема поскупљења воде, одношења смећа нити услуга гробља, пијаца и сл, већ су за 5% скупље услуге одржавања чистоће града, услуге зоохигијене (азила), затим грађевинско-занатски радови, рад булдожера на депонији, као и услуге ангажовања механизације и опреме за радове који се обављају за потребе општине Ковин.  

Усвојен је текст Уговора о приступању дугу између Општине и Самосталне трговинске радње на велико и мало „Weifert“ и донета нова Одлука о давању у закуп пословног простора непосредном погодбом фирми „Distribution solution“ доо Панчево (у приземљу стамбено пословне зграде у Ул. цара Лазара бр. 109 у Ковину).

Веће је на 9. седници донело Одлуку о отуђењу непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом за парцелу 9307/107 која се налази у радној зони блока 116 у Ковину, а уговор о купопродаји биће закључен са Андрејић Андрејом и Филипом, власницима суседних парцела где је покренут поступак легализације и планира се ново инвестирање и отварање нових радних места.

Донете су и Одлука о давању у закуп пословног простора за Удружење грађана „Студио Панука“ из Панчева (ЈНА 2 у Ковину, канцеларија бр. 5, на пет година), затим Анекс II уговора о закупу пословног простора за КУД „Петефи Шандор“ из Скореновца (предмет овог анекса је продужење рока трајања закупа пословног простора на још пет година и утврђивање месечне закупнине у складу са чланом 31. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин) и  уговор о раскиду Уговора о закупу пословног простора са Трговинском радњом „MOMO-FASHION“, на Тргу ослобођења бр. 2 у Ковину.

Новим Закључком стављен је ван снаге Закључак Привременог органа општине Ковин број 60-50/2020-I од 28.5.2020. године, који се односио на ослобађање плаћања услуга вртића за родитеље чија деца, због епидемиолошке ситуације, нису била у могућности  да бораве у предшколској установи. С обзиром да су се створили услови за редован боравак деце у установи, овај акт је стављен ван снаге и почев од 01. марта 2021. враћа се редован систем плаћања услуга боравка деце у ПУ „Наша радост“ Ковин.

Веће је ставило ван снаге Правилник о накнадама за рад чланова Комисије за комасацију катастарских општина Плочица и Скореновац број 461-16/2017-III од 26.5.2017. године. Прихваћен је Записник о отварању писмених понуда у предмету број 361-4/2021-III.( увези са закупом простора за који током јавног огласа није било заинтересованих, односно није било пријава).

Образована је Комисија за расподелу средстава удружењима чији мандат траје годину дана. Председник Комисије је Ратко Мосуровић, заменик председнице Општине, а чланови су Душан Максимовић, Милан Милованов, Драгомир Мирковић и Александар Паулица.

На данас одржаној седници утврђени су и предлози кадровско-мандатних решења о којима се коначно изјашњава СО Ковин: предлог решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин и решења о образовању Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета МЗ; предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора и решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора „Установе за спорт“ Ковин; предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора  Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин, као и предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин.

На почетку заседања, усвојен је записник са 11. телефонске седнице, одржане 12. фебруара.