ИЗ ОПШТИНЕ

СА 15. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће општине Ковин утврдило је на седници одржаној у понедељак, 14. јуна предлог Одлуке о Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину и предлог Закључка о Другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2021. години.
О овом предлогу коначно ће одлучивати одборници Скупштине општине Ковин, на заседању заказаном за петак, 18. јун, када ће се изјашњавати и о следећим, а које је такође утврдило Веће на 15. редовној седници и то: предлог Решења о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину; предлог Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2021. годину; Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2021. до 31.3.2021. године; Извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2020 године; Анализа пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2020. године; Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2021. до 31.3.2021. године; предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Ветропарка Чибук 2; предлог Одлуке о оснивању Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин; предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Ковин за период 2022-2028. године; предлог Одлуке о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин; предлог Одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин; предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама.
Такође, Општинско веће утврдило је и предлоге низа кадровско-мандатних решења и проследило их СО Ковин на разматрање и усвајање: о давању сагласности на измену Статута Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин, о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин, о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и Економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин и о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица.

На седници одржаној у понедељак, донета је друга измена Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2021. годину, као и Програма мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2021. годину, те Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2021. години. Први пут је ребалансиран Програм и Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Ковин за заштиту животне средине у 2021. години.
Донета је Одлука о висини и начину расподеле средстава верским заједницама. Укупно се додељује 3 милиона динара, а средства је добило 13 програма (пројеката по пријавама). Одлуку преузмите у наставку овог извештаја.
Већници су једногласно донели и Одлуку о расподели средстава из буџета општине Ковин за програме и пројекте културно уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва. Одобрена су средства за 10 подносилава пријава, а укупно се додељује1,5 милион динар (и ову одлуку преузмите у наставку извештаја
Донета је Одлука о приступању реализацији пројекта „Унапређење услова становања Рома и Ромкиња у општини Ковин кроз санацију постојећих стамбених јединица“. Наиме, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде Локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију Локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања, а Општина Ковин припремила је документацију за наведени пројекат. У складу са захтевима конкурса, Општина опредељује износ сопственог учешћа у пројекту, па је овом одлуком опредељено 600.000,00 локалних буџетских средстава.
Закључком је прихваћен анекс Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин, прихваћен је и Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама и донет закључак о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин за 2021. годину.
Расписани су јавни позиви за: субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава; суфинансирање камата за пољопривредне кредите и за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи. Јавни позиви биће доступни и на интернет презентацији општине у наредном периоду – подношење захтева почеће 01. јула.
Прихваћен је Анекс I уговора о откупу стана између Општине Ковин, Уроша Станковића и Марка Станковића из Београда, затим Анекс I уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Еколошког удружења сеоског туризма „Делиблато оаза“ из Делиблата, као и текст Уговора о установљавању права стварне службености уз накнаду коју је власник повласног добра дужан да плати власнику послужног добра.
Седници су, поред већника, присуствовали наченица и руководиоци одељења ОУ Ковин, буџетски инспектор и у име јавних предузећа Ковински комуналац и Ковин-гас директор Драгослав Јеремић и Горан Тодоровић.
На почетку заседања усвојени су записник са 14. седнице одржане 14. маја., и записници са претходне две телефонске седнице, од 20. и 24. маја 2021. године.

На телефонској седници одржаној 20. маја, донет је Програм о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Ковин. Програм је полазна тачка у припреми реализације бесповратне помоћи државе коју би грађани добијали преко својих локалних самоуправа, уколико општине определе овакве пројекте. Донета је и Одлука о давању у закуп пословног простора у Ковину у улици Цара Лазара бр.91 прикупљањем писмених понуда и прихваћен текст уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Бојана Маневског из Смедерева. Прихваћени су и Уговор о установљавању права стварне службености уз накнаду коју је власник повласног добра дужан да плати власнику послужног добра (за потребе паркинга на јавној површини испред играонице „Фамили гарден“ у Ковину); затим Уговор о установљавању права службености између Општине и Електродистрибуције Србије, Огранак „Електродистрибуција Панчево“ и Споразум о раскиду Уговора о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ковин под бројем 320-411/2020-II од 25.12.2020. године.
На телефонској седници од 24. маја, донета је Одлука о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2021. години (објављено на огласној табли сајта, на https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/)

Одлука верске заједнице 15.06.2021
Одлука о расподели средстава- аматеризам 15.06.2021