ИЗ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће одржало је данас, последњег дана августа, 18. редовну седницу овог сазива.
Већници су прихватили трећу овогодишњу измену Програма пословања предузећа ЈП „Ковински комуналац“ за 2021. годину и упутили предлог СО Ковин на разматрање и усвајање, као и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин ЈП „Ковин гас“, за период од 01.01.2021. године до 30.6.2021. године. Прихваћен је Извештај о раду Просветног инспектора за школску 2020/2021 годину и упућен СО Ковин на анализу и усвајање.

Донета је Одлука о утврђивању накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, која ће користити у поступку израде вансудских поравнања за агроекономске године, почев од 2010/11, закључно са 2020/21. годином (одлуку преузмите са огласне табле сајта, https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/).

Веће је, на основу предлога Комисије за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Ковин, а по завршеној пороцедури из јавних позива, утврдило листе корисника за: суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2021. години; субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2021. години; за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2021. години.

Донет је Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин за 2021. годину, а позитивно мишљење на програм претходно је дала и надлежна републичка Агенција за безбедност саобраћаја.

Прихваћена су и три записника о инспекцијском надзору буџетског инспектора општине Ковин, Маре Жепше, а надзирани субјекти у претходном периоду били су Општинска управа Ковин, Месна заједница Скореновац, Средња стручна школа „Васа Пелагић“ Ковин.

Донета су два решења о давању у закуп јавног грађевинског земљишта и то: адвокату Стефану Стојишићу из Ковина; Удружењу Ловачко друштво „Зец“ из Баваништа.
Други пут измењено је Решење о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња (члан комисије поново је Сузана Јухас, запослена у ОУ Ковин).

На седници је донето и решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у корист Општинске управе, као директног корисника буџета, у износу од 2,2 милиона динара. Како је образложено, „разлог за доношење овог решења је да се обезбеде недостајућа средства за извођење радова на чишћењу шута набацаног од стране НН лица на делу парцеле број 10709 К.О. Ковин, односно на путном појасу у улици Дунавска у Ковину на изласку из индустријске зоне блок 119 (од бившег погона „Беко“ према новом погону „Минимент“). Отворена депонија је сачињена од изломљеног бетонског отпада процењене укупне количине 3.100м3“.

Већници су утврдили и два предлога кадровско-мандатних решења, који се достављају одборницима на коначно усвајање и то: о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин; о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин.

На почетку заседања, усвојен је записник са 17. седнице Општинског већа општине Ковин, одржане 19. августа 2021. године.

 

Фото: архива, са једне од ранијих седница