ИЗ ОПШТИНЕ

СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

НОВЕ ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ; ОБРАЗОВАНА КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ-

На 13. седници СО Ковин, одржаној 9. новембра, одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – септембар 2021. године (извршење у односу на други овогодишњи ребаланс локалног буџета).
Донета је Oдлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину, с обзиром да је у међувремену добијена неопходна сагласност на предлог Програма од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Одборници су једногласно донели и Одлуку о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Ковин. У образложењу се наводи да је разлог за доношење одлуке стварање правног основа за обезбеђивање финансијских средстава у буџету општине Ковин за наведено суфинансирање „у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији општине Ковин“. Учешће општине у пројекту може износити максимално 60% од предрачуна, одређени су критеријуми за зоне за које се прописује обавеза инвестиционог одржавања, а додела средстава вршиће се на основу јавног конкурса који расписује Општинско веће. За средства ће моћи са конкуришу стамбене заједнице и друга правна лица у складу са законом којим се уређује одржавање зграда.
На заседању одржаном 9. новембра донете су и две нове одлуке из области цивилне заштите, у светлу нових прописа који дефинишу оперативне снаге за извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама: Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Ковин и Одлука о образовању јединица цивилне заштите за територију општине Ковин. Општински штаб за ванредне ситуације руководи као оперативно-стручно тело и између осталог, именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите по насељеним местима. Образују се јединице ЦЗ опште намене и специјализоване јединице, у складу са проценом ризика. Доношењем ових одлука, престају да важе општинска акта из 2012. године.

Одборници су усвојили измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук“ у Мраморку, чиме се обезбеђује „ефикасно и поуздано повезивање постојећих планираних ветрогенераторских поља на преносни систем Републике Србије, са поштовањем општих урбанистичких циљева и дугорочне концепције организације и уређења простора, садржаним у Просторном плану општине Ковин.
Донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самуправе општине Ковн за 2017. годину.

Усвојен је Извештај ДРИ о ревизији правилности пословања Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2020. годину.
Усвојени су такође Информација о броју ученика и одељења основних и средњих шкла на крају школске 2020/2021. и почетку 2021/2022. године, успеху ученика на крају школске 2020/2021. године упису ученика у први разред, стручној заступљености наставе и припремљености школа на почетку шклске 2021/2022. године; Извештај о реализацији годишњег програма рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2020/2021. годину. Донето је Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшклске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2021/2022. годину, као и Решење о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин.
Одборници су посебним решењем именовали Локални савет родитеља, чији мандат траје годину дана, а чине га по један представник и заменик родитеља из свих основних и средњих школа са територије општине и из предшколске установе.
Скупштина општине образовала је Комисију за јавна признања и награде. Петочлано тело састављено је од три одборника (председник и два члана комисије) и два члана из реда грађана. Задаци комисије су да предлаже изглед, облик и ликовно решење јавних признања и награда и звања „почасни грађанин“ на основу јавног позива, одређује рокове за подношење иницијатива и предлога, разматра приспеле и предлаже одлуку о додели јавних признања. За председника првог сазива именована је Вера Радовић, а чланови су и Душан Рнић, Снежана Станојев, Драгомир Мирковић, Наташа Рајковић.
Донето је решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“ Ковин из реда родитеља: именована је Весна Челпер из Ковина (уместо Милана Вукића из Ковина).
Именована су два нова члана из реда родитеља и један из реда запослених у Школски одбор ОШ „Миша Стојковић“ Гај: Ивана Филиповић, Кристина Топаловић и Видосав Обрадовић (претходно разрешени досадашњи чланови).
На почетку заседања, одборници су без дискусије усвојили Записник са 12. седнице одржане 27.9.2021. године и донели решење о престанку мандата преминулој одборници Маји Филиповић Стефановић.