ИЗ ОПШТИНЕ

14. СЕДНИЦА СО КОВИН

ЈЕДНОГЛАСНО ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 2021; ПОТВРЂЕН ОДБОРНИЧКИ МАНДАТ СРЂАНУ СТОЈАНОВИЋУ ИЗ БАВАНИШТА-

Скупштина општине Ковин је на седници одржаној у уторак, 23. новембра, донела решење о потврђивању мандата одборнику Срђану Стојановићу, вишем радном терапеуту из Баваништа, са листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ (на претходној седници донето решење о престанку мандата Маји Филиповић Стефановић, због смрти, оп.аут)  

Одборници су једногласно донели Одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину и закључак о Трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин за 2021. годину. Укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2020. године, утврђени су у износу од 1.493.396.071 динар. Као стоји у образложењу ове одлуке „разлог за доношење садржан је у у чињеници да је потребно омогућити свим корисницима да реализују планирана средства. Урађена је анализа прилива прихода и примања и извршења расхода и издатака за  десет месеци у односу на  други ребаланс. Утврђено је да се примања од продаје земљишта неће остварити у пуном обиму, као и примања од продаје финансијске имовине, те да ће општина до краја године располагати са 42 милиона мање од планираних. Такође, расходи су на много нижем нивоу извршења за посматрани период (54%). За неке од планираних пројеката утврђено је да није могуће реализовати их до краја године, те се од ових активности и пројеката одустало, док је за неке пројекте утврђено да радови неће бити завршени до краја године Контактирани су сви буџетски корисници ради превазилажења потешкоћа при реализацији планираних активности, те је утврђено да је неопходно предложити још један ребаланс буџета у циљу превазилажења проблема и испуњавања планираних активности и пројеката.“ Такође, напомиње се да је одредбама одлуке дефинисано да она ступа на снагу одмах, да је потребно омогућити свим корисницима да реализују планирана средства. Сва акта 3. ребаланса преузмите у оквиру банера „Буџет“ – 2021.

Сходно најновијем ребалансирању буџета, дата је сагласност на трећу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2021 годину, на четврту измену Програма пословања предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2021. годину,  на посебан Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2021. годину. Донето је такође и решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП „Ковин гас“ Ковин за 2021. годину, а усвојене су и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин и ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2021. до 30.9.2021. године.

Једногласно, СО Ковин је донела Одлуку о додели уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин извршиоцу – групи понуђача SMART ENERGY INVESTMENT KFT. OGRANAK SEI BEOGRAD-VRAČAR и SMART ENERGY INVESTMENT KFT, BUDAPEST и подизвођачу “IRISS STUDIO’’ DOO SOPOT, који су поднели заједничку понуду број ID-101-1011-1/21 од 11.10.2021. године и овластила заменика председнице општине, Ратка Мосуровића, да потпише Одлуку о додели уговора и Јавни уговор.

Донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Како се наглашава у образложењу „циљ израде измене Одлуке је спровођење скраћеног поступка измене планског документа у складу са чланом 51б  Закона о планирању и изградњи који прописује да се „ у случају мањих измена и допуна планског документа, примењује скраћени поступак“ који подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида у трајању од најмање 15 дана. Предмет измена и допуна планског документа у скраћеном поступку је само део планског документа који се мења, а не плански документ у целини. Скраћени поступак се примењује и у случајевима када се ради измена и допуна плана ради усклађивања са планом вишег реда, односно када се ради само текстуална измена плана, за потребе изградње инфраструктурних објеката или објеката јавне намене у смислу овог закона, и то у случају када изградња није могућа без промене планског документа којим су планирани ти објекти.“

Одборници су били једногласни и у доношењу Одлуке о изменама и  допунама Одлуке о утврђивању Програма расподеле и коришћења субвенција за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на територији општине Ковин због тешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом вируса КОВИД-19. Изменама се проширује круг предузетника и привредника који могу конкурисати за субвенције, а до сада у 2021. нису користили ову врсту подршке (одлука и јавни позив за пријаву биће доступни на Огласној табли сајта општине и на огласним таблама месних заједница од 25. новембра, с обзиром да Веће расписује конкурс на основу ове одлуке, а седница се одржава 24.11).    

Донето је решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин. Из реда родитеља именује се Ана Којчинов (уместо Иване Мијић, која је разрешена дужности).

Скупштина општине донела је и ново Решење о образовању Комисије за планове општине Ковин. У наредном четворогодишњем мандату председаваће Ђурица Доловачки из Панчева, дипл.просторни планер, а комисију чини још осам чланова (од којих су три именована на предлог ресорног покрајинског секретаријата): Крачун Слободан из Ковина, инж.геодезије, Радован Вукосављевнћ из Ковина, дипл.правник, Љубомир Ђорђевић из Ковина, инж.грађ.спец, Тања Божић из Ковина, дипл.правник, Владислава Живановић-Ристовић из Смедерева,дипл.инж.арх, Коса Николић из Алибунара, дипл.грађ.инжењер – на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине; Јован Станковић из Панчева, дипл.инж.саобраћаја – на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине; Петар Петровић из Панчева, дипл.грађ.инжењер – на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.