ИЗ ОПШТИНЕ

СА 27. СЕДНИЦЕ ВЕЋА: САГЛАСНОСТ ЗА САНАЦИЈУ ПОД ТЕМЕЉИМА КУЛЕ КОВИНСКЕ ТВРЂАВЕ

На првој редовној седници у 2022. години, одржаној 24. јануара, већници су утврдили предлоге следећих одлука, документа и решења, које прослеђују СО Ковин на разматрање и усвајање: Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Ковин за 2021. годину; Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама; Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама; Одлуке о измени Одлуке о превозу у друмском саобраћају – јавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и ствари на територији општине Ковин; Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин да се потраживања овог Јавног предузећа конвертују у удео у капиталу Холдинг компаније Памучни комбинат Yumco а.д. Врање; Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин за период 2022 – 2025. година; решења о разрешењу директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин и о именовању в.д. директора тог јавног предузећа; решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин; решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац.

Општинско веће дало је сагласност Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву у одговору на захтев од 20.01.2022, да се изврше статичке санације лесних наслага на темељима куле ковинске трврђаве, а у вези са реализацијом пројекта „Предлог санације и обезбеђење остатака куле са котрафорима ковинске тврђаве у сврху превентивне заштите и обезбеђења археолошких и конзерваторских радова“. Темељи куле су на парцели 4054 која се налази у јавној својини општине Ковин и биће изврше статичке санације лесних наслага непосредно испод њих, како не би долазило до даље деградације. Санација се врши на начин што ће се поред лесних наслага додати земља по целој њиховој висини, а до доње ивице темеља. Средства за извођење радова обезбедиће Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

Усвојен је Извештај о извршењу програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин за 2021. годину.
Донет је Правилник о раду интерне ревизије општине Ковин (документ се може преузету на стр. Документи – Интерна ревизија, или путем овог ЛИНК-а )

Донет је закључак о прихватању текста Анекса 2 Колективног уговора за запослене у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин и дато овлашћење председници општине Ковин да у име оснивача потпише Анекс 2.
Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве за Библиотеку „Вук Караџић“ Ковин одобрена су средства у износу од 100.000 за набавку и уградњу електричног котла за централно грејање за огранак библиотеке у Мраморку (с обзиром да се хаварија догодила 30.12.2021. године, установа средства није планирала финансијским планом за 2022. годину, а било је потребно хитно их обезбедити).
Донето је решење о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима. Председник Комисије је Ратко Мосуровић, заменик председнице општине, а чланови су Милан Милованов, Душан Максимовић, Драгомир Мирковић и Александар Паулица.
За нови петогодишњи мандат решењем је образована Жалбена комисија, којом ће и даље председавати Душан Иванчевић, дипл.правник, Правобранилац општине Ковин. Документа Жалбене комисије доступна су на страници Документи, или на овом ЛИНК-у

Већници су на почетку заседања усвојили записник са 26. седнице одржане 15. децембра 2021, као и са телефонских седница одржаних у међувремену.

Фото: Завод за заштиту споменика културе у Панчеву