ИЗ ОПШТИНЕ

16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

ДОНЕТ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД 2022-2025.

На првом заседању у овој години, а 16. од почетка актуелног мандата одржаном у среду, 09. фебруара, одборници су донели Програм рада Скупштине општине Ковин за 2022. годину. Програм је практично подељен у две целине и односи се на планирано до 30 јуна и, у наставку, од 1. јула – до краја текуће године.

Локални парламент једногласно је донео и следеће: Одлуку о ангжовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2021. годину; Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама и Одлуку о измени Одлуке о локалним административним таксама (измене се односе на тарифни број 1 и 2, усклађивање одлуке са важећим прописима, као и усклађивање висине лок.адм.такси са индексом потрошачких цена према објављеним званичним подацима за период септембар 2020–септембар 2021. у висини од 5,7% ; Одлуку о измени одлуке о превозу у друмском саобраћају – јавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и ствари на територији општине Ковин (прецизирање аутобуских стајалишта у линијском међумесном превозу); Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин да се потраживања овог Јавног предузећа конвертују у удео у капиталу Холдинг компаније Памучни комбинат Yumco а.д. Врање; Одлуку о преносу права коришћења на стварима у јавној својини општине Ковин Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин (ствари пренете на коришћење овом Одлуком неопходне су за обављање делатности из надлежности дефинисаних Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин); Одлуку о измени одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Скореновац (због преноса права на коришћење другом субјекту); Одлуку о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин Културно уметничком друштву „Петефи Шандор“(право коришћења на период од 30 година објекта Дома културе у Скореновцу); Одлуку о измени Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин (разлог за доношење ове одлуке је усклађивање висине закупнине за пословни простор по метру квадратном у првој зони, полазећи од висине закупнине пословног простора по метру квадратном у екстра зони); Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин (дефинисање ко предлазе састав УО и НО установе, као и трајање мандата НО). Све одлуке са  16. СО Ковин погледајте на сајту општине, на линку https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

На првој седници у овој години једногласно је донет и Локални акциони план за родну равноправност општине Ковин за период 2022 – 2025. година. Подаци неопходни за израду ЛАП-а добијени су од надлежних институција у локалној самоуправи, као и из других доступних извора. Поред тога, подаци су прикупљени кроз фокус групе и анкету са женама, а резултати истраживања представљају подлогу за планирање мера и активности Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин. Израду Локалног акционог плана општине Ковин за родну равноправност подржала је Стална конференција градова и општина у оквиру програма Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета услуга, дијалог заинтересованих страна и ефикасност локалне администрације, који финансира Влада Шведске, а СКГО га спроводи у партнерству са Шведском асоцијацијом локалним власти и региона (SALAR). Сходно томе, подршку изради ЛАП-а дале су СКГО консултанткиње др Косана Бекер и Маја Цигановић. Нацрт ЛАП-а објављен је на сајту општине Ковин 18.12.2021. године. Јавна расправа о нацрту ЛАП за РР трајала је од 20. децембра 2021. године до 8. јануара 2022. године. У том периоду,  27.12.2021. године одржан је и отворен састанак у форми округлог стола, на ком је представљен текст ЛАП-а. Нацрт ЛАП-а био је доступан у истом периоду на интернет презентацији општине Ковин, са упутством о начину достављања писаних коментара. За праћење реализације активности дефинисаних ЛАП-ом, осим носилаца активности, надлежна је Комисија за родну равноправност општине Ковин (Комисија за равноправност полова). Комисија је уједно надлежна и за праћење остварености циљева ЛАП-а, и она ће најмање једном годишње извештавати Општинско веће и председника општине о реализованим активностима, укључујући информисање о постигнутим резултатима (по индикаторима), као и о изазовима у спровођењу активности. Комисија за родну равноправност ће за сваку годину имплементације ЛАП-а, почевши од 2022. припремити оперативни план, дефинисан у годишњем плану рада комисије, као и средства потребна из буџета општине за реализацију активности ЛАП-а у одређеној години. Годишњи план рада Комисије за родну равноправност, укључујући оперативни план имплементације ЛАП-а, усвајаће Скупштина општине Ковин, најкасније у децембру текуће године за наредну годину. Почевши од 2022. године оперативни план ће бити припреман у октобру текуће године за наредну годину, у складу са буџетским календаром, како би се обезбедило правовремено планирање буџетских средстава. Усвојени ЛАП за родну равноправност 2022-2025 доступан је на веб презентацији општине, на https://www.kovin.rs/planovi-i-pravilnici/

Одборници су донели и низ кадровско-мандатних решења, с обзиром на истек мандата појединим директорима установа, као и скупштинских радних тела, али и због оставки на функције и то: Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Ковин и о именовању директора ТООК за наредни четворогодишњи период- поверење за још један мандат на овој функцији добила је Дивна Кирилов, дипл.инж. производног менаџмента из Ковина; решење о разрешењу досадашњег директора Јавног предузећа „Ковин-гас“ Вука Вуковића (поднео оставку) и о именовању Горана Тодоровића, дипл.економисте из Ковина, за в.д. директора тог ЈП, на период до годину дана, до избора директора на јавном конкурсу; именован је нови члан НО ЈП „Ковин-гас“ из реда запослених – на предлог синдикалне организације то је Дарко Војводић, дипл.економиста (уместо Горана Тодоровића који је у међувремену поднео оставку на ову функцију); образована је нова, на период од три године, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ковин: председница је Марија Ђондовић, дипл.правница, а чланице су и Радмила Потежица, правница, Тања Божић, дипл.правница, Нада Вукосављевић, дипл.правница, Мара Жепша, дипл.ецц; донето је решење о разрешењу, а потом о избору председника и чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе: овим скупштинским телом председаваће и у наредном мандату Витомир Новаковић из Ковина, а чланови су Наташа Николић из Ковина, Викторија Крничан Крстић из Мраморка, Станиша Благојевић из Плочице, Тијана Стојиљковић, Милица Лазовић и Предраг Копуновић, сви из Ковина; нова  чланица Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац из реда родитеља је Кристина Мијуца Станојев; разрешени су чланови привременог Управног одбора Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин и именовани чланови Управног одбора ове установе: за председницу Катарина Ђукић из Гаја, а чланице су и Слађана Станисављев из Плочице и Марија Шефер из Гаја; именован је и Надзорни одбор Установе за „Ласта“, председница је Јасна Ђукић из Мраморка, а чланице су  и Јелена Станковић из Баваништа и Дарија Филиповић из Гаја; именован је један нови члан Управног одбора Установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин као представник оснивача – Сузана Ракитован из Делиблата (уместо Срђана Стојановића из Баваништа, који је поднео оставку). На седници је, због истека мандата досадашње, изабрана и нова Комисија за равноправност полова: председница је Дејана Тошић из Ковина и чланице Бранка Михајловић из Ковина, Сузана Ракитован из делиблата, Снежана Јоцић из Дубовца, Радмила Сикимић из Плочице, Миљана Крстић из Баваништа, Мирјана Стојковић из Гаја.

Одборници су изабрали и нови сазив Савета за међунационалне односе, на предлог Националног савета мађарске националне мањине изабрани су Лазар Варњу из Ковина и Нандор Шебешћен из Скореновца; на предлог Националног савета румунске националне мањине Виктор Симуљ из Мраморка (председник) и Флоринел Барбу из Ковина, на предлог Националног савета ромске национ. мањине Горан Ђорђевић из Баваништа и Весна Новаков из Ковина (заменица председника), на предлог Комисије за административно-мандатна питања СО Ковин – Зоран Шпика из и Дарко Јовановић из Ковина.

СО Ковин је донела и Одлуку о разрешењу и образовању Изборне комисије општине Ковин у сталном саставу. За председницу ИК општине Ковин поново је именована Татјана Раденковић Јакшић, дипл.правник, њена заменица је Тања Божић, дипл. правница. Функцију секретара ИК обављаће Радмила Сикимић, дипл.правница, а заменица је Јелена Чолаковић, такође дипл.правница. Чланови/заменици члана ИК општине Ковин у сталном саставу су: Бранка Михајловић/зам. Иван Бошков, Маја Станковић/зам. Слободан Ђекић, Данко Ловић/зам. Теа Кривошић, Мара Жепша/зам. Сања Спасић, Радован Вукосављевић/зам. Кристина Тајдић, Љубомир Ђорђевић/зам. Драгана Бакурски.

Одборници су на почетку заседања, без примедви, једногласно усвојили записник са 15. седнице, одржане 20.12.2021. године.