ИЗ ОПШТИНЕ

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2028.

На 23. седнци СО Ковин, одржаној 30. новембра, потврђен је мандат новом одборнику – Весни Војиновић, економисткињи из Ковина (првој следећој са листе СНС-а на изборима 2020-те, пошто је на претходној седници донета одлука о престанку мандата Милици Станић из Мраморка, која је преминула).

 

Доношењем Одлуке о усвајању Плана развоја општине Ковин за период 2022-2028. година., локални парламент  је усвојио стратешки документ за све области живота и рада на територији општине у наредних шест година. Одлука и План ће бити објављен у „Сл. листу општине Ковин“ бр. 14/2022, а можете га преузети на сајту општине, на линку https://www.kovin.rs/plan-razvoja-opstine-kovin-2022-2028/

Одборници Скупштине општине Ковин једногласно су на 23. седнцици донели нову  Одлуку о организацији Општинске управе Ковин. Наиме, Законом о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе „Сл.гласник РС“, број 114/2021,  извршене су значајне измене и допуне наведеног Закона и уведене новине у функционисању службеничког система у јединицама локалне самоуправе. Наведеним Законом прописано је и усклађивање правилника о организацији и систематизацији са одредбама овог закона. Пошто се организација општинске управе непосредно уређује одлуком о организацији општинске управе и представља основ за доношење правилника о организацији и систематизацији радних места, било  је неопходно донети нову Одлуку о организацијији Општинске управе Ковин (преузмите на линку https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/ .

Донета је и нова Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Ковин. Доношењу новог акта приступило се на основу Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига(„Службени гласник РС“, број 93/2018 и 24/2022), али и због потребе реорганизације начина рада Општинске управе општине Ковин условљене недовољним бројем матичара и заменика матичара. Такође, врши се оптимизација важеће организације матичних подручја на територији општине Ковин, тако да се омогућава рационалан и делотворан рад у вођењу матичних књига и остваривању права грађана. Укупан број матичних подручја сада је четири (било их је девет): Матично подручје са седиштем у Ковину (досадашња матична подручја Делиблато, Мраморак и Плочица  се гасе и припајају матичном подручју Ковин); Матично подручје Гај (досадашње матично подручје Дубовац са насељеним местима Шумарак и Мало Баваниште се гаси и припаја матичном подручју Га); Матично подручје Баваниште и Матично подручје Скореновац (прузмите на https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/.

У циљу усклађивања са новим прописима у области културе, донете су Одлука о промени Одлуке о оснивању Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин и Одлука о промени Одлуке о оснивању Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин.

Донете су и: Одлука о постављању шипова за плутајуће објекте – у циљу повећања стабилности понтона који служе за привез чамаца и мањих наутичких пловила у ковинском Дунавцу, да би се обезбедила сигурност и заштита живота и здравља људи и имовине физичких и правних лица, корисника или власника чамаца и мањих наутичких пловила; Одлука о давању на коришћење опреме за сакупљање отпада-канти за смеће и контејнера, као и Одлука о давању на коришћење опреме за сакупљање отпада – камиона (ЈП „Ковински комуналац“ Ковин); Одлука о додели стамбене подршке за давање стана у јавној својини општине Ковин у закуп под условима непрофитног закупа и уговор о непрофитном закупу стана –  са Тодоров Петром.

Усвојена је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о уређењу фасада, с обзиром да је престала потреба за оваквим прописом на општинском нивоу – одредбе су дефинисане другим актима.

Одборници су донели и Одлуку о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин – зграду комуналних делатности, као и Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2022. годину.

Усвојене су и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ за период од 01.01. до 30.9.2022. године, а донето је и  Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину.

Једногласно је усвојен и донет План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2023. годину.

На 23. седници донето је и неколико кадровско-мандатних решења: решења о разрешењу и о именовању председника Управног одбора „Установе за спорт“ Ковин (Сузана Јарић Ђерић именована је на ову функцију, а разрешен је Предраг Ђондовић); решења о разрешењу директора и о именовању в.д. директора „Установе за спорт“ Ковин (због истека мандата разрешен је Дејан Јањевић, а за вршиоца дужности директора, до завршетка процедуре конкурса за директора за нови мандат (у складу са законом, на период до најдуже једне године), именован је Предраг Ђондовић, дипл. тренер каратеа из Ковина.

Решењем је именован и Локалног савета родитеља општине Ковин (за наредних годину дна), а образована је и Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Донето је решење о разрешењу и о именовању члана Школског одбора ССШ „Васа Пелагић“ Ковин, представника локалне самоуправе (уместо Данијеле Миљковић, именована је Славица Аранђеловић);  решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Стојковић“ Гај (уместо Маријане Љубисављевић, именован је из реда родитеља Емил Хмелирш).

На предлог шефа одборничке групе „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“ Драгана Шљивовачког, одборнци СО Ковин одрекли су се дневница са овог заседања, за потребе трошкова лечења колеге Милана Драгића.