ИЗ ОПШТИНЕ

ОДБОРНИЦИ СО КОВИН: ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОСЛОВЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

-НА ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ У 2022, ВЕСНА РАНЧИЋ ИМЕНОВАНА ЗА В.Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ „ЛАСТА“-

На првој седници локалног парламента у овој години, одржаној по хитном поступку (превасходно због рокова у вези са динамиком реализације пројекта јавно-приватног партнерства), одборници Скупштине општине Ковин једногласно су донели Одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене -спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Ковин. Поступак за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства покреће се у складу са Законом о комуналним делатностима, послови се поверавају на одређено време у циљу спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама. Одлуком се овлашћује Општинско веће општине Ковин да  именује стручни тим који ће сагласно одредбама  Закона о јавно-приватном партнерству спровести поступак јавно-приватног партнерства.

На заседању 20. јануара донете су и одлуке о преносу права коришћења јавном комуналном предузећу и то: Одлука о преносу права коришћења примарне водоводне мреже у Баваништу Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин; Одлука о допуни одлуке преносу права коришћења ствари у јавној својини општине Ковин Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин број 463-72/2017-I од 30.11.2017 у првобитном тексту Одлуке није била исказана књиговодствена вредност пренете непокретности – постројења за пречишћавање воде у Баваништу); Одлука о преносу права коришћења ствари у јавној својини општине Ковин Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин – зграде за обављање верских обреда, капеле у Гају и Плочици; Одлука о преносу права коришћења ствари у јавној својини општине Ковин Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин – хала за млечне производе (на пијаци у Ковину), зграда комуналних делатности „Баждарница“, Бунар Б-7 на катастарској парцели 5357/4 КО Ковин, Бунар Б-8 на катастарској парцели 5357/4 КО Ковин, пешачке стазе на гробљу између алеја 18, 18а и 19.  Све ове одлуке било је неопходно донети ради несметаног обављања делатности дефинисаних Одлуком о оснивању ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.

Одборници су усвојили Одлуку о предлогу расподеле добити за 2021. годину ЈП „Ковински комуналац“ Ковин као и Одлуку о оствареној добити из 2021. године ЈП „Ковин-гас“ Ковин. Прихваћен је и Послеревизиони извештај Државне ревизорске институције о мерама исправљања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину.

Скупштина је дала сагласност на Одлуку о допуни одлуке о усклађивању Статута јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински Комуналац“ Ковин са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом.

На 27. заседању донето је и неколико кадровско-мандатних решења: о разрешењу и именовању члана Савета за јавне службе Скупштине општине Ковин (уместо пок. Милице Станић, именована Јасна Ђукић из Мраморка); о разрешењу и именовању члана Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе (уместо Наташе Николић, именован Миодраг Ћирић из Ковина); о разрешењу и именовању председника управног одбора Установе „Установа за спорт“ Ковин (иуместо Сузане Јарић Ђерић, именован Предраг Ђондовић).

Са 26. седнице одржане 29. децембра 2022:

ИМЕНОВАН НОВИ В.Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ „ЛАСТА“

И последње заседање локалног парламента у 2022. години одржано је по хитном поступку, 29 децембра, с обзиром да су истицали рокови за именовање новог в.д. директора Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин.

Разрешена је доскорашња в.д. директорка, Јована Јовашевић, мастер економиста из Панчева, а предлог решења о именовању новог в.д. директора Општинско веће утврдило је на седници одржаној 28. децембра 2022. године, јер се чекало на у међувремену добијену сагласност Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за ово именовање (обавеза добијања претходне сагласности  у складу са законом).

За вршиоца дужности директора Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин именована је Весна Ранчић, дипломирани дефектолог из Ковина.