ИЗ ОПШТИНЕ

СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

На локалне скупштине од 7. новембра, на почетку заседања констатовано је да је одборница Весна Војиновић поднела писану оставку на функцију, оверену 25.10.2023. године у складу са законом којим се уређује оверавање потписа и сходно томе донета је Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Ковин Весни Војиновић.

Једногласно је донета Одлука о допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин, коју је у форми предлога претходно прихватило Општинско веће на седници одржаној 03. новембра, а такође је Савет за јавне службе дао позитивно мишљење. Реч је о допуни којом се додаје право на „помоћи које се указују коришћењем ваучера“, а ово право имаће „корисници новчане социјалне помоћи и социјално угрожена лица, која се у том стању нађу у тренутку указивања помоћи“. Висину појединачне помоћи утврђује посебним решењем Општинско веће општине Ковин.

Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – септембар 2023. године такође се нашао пред одборницима и усвојен је једногласно. Документ преузмите са банера „Буџет“- Буџет 2023, на https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/

СО Ковин донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања предузећа ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2023. годину, коју је претходно у форми предлога прихватило Веће и Савет за урбанизам и комунално-стамбену делатност дао позитивно мишљење.

На 35. седници донети су и Решење о именовању Локалног савета родитеља општине Ковин; Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Установе „Установа за спорт“ Ковин, као и Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Стојковић“ Гај. Акта ће бити објављена у „Сл. листу општине Ковин“, у складу са прописима.

Записник са претходне, 34. седнице Скупштине општине Ковин одржане 10. октобра усвојен је без примедби једногласно, а данашњој 35. седници овог сазива присуствовало је 40 одборника.