ИЗ ОПШТИНЕ

СА 40. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ БИВШЕ „МЛАДОСТИ“ – БЕКО

На заседању одржаном у среду, 7. фебруара, одборници СО Ковин донели су Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2023. годину, у складу са  одредбама Закона о буџетском систему којима је прописано да завршни рачун локалне самоуправе садржи и извештај екстерне ревизије, а ангажује се по добијању сагласности Државне ревизорске институције. Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена су Одлуком о буџету општине Ковин за 2024. годину.

На 40. редовном заседању донета је и Одлука о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће. Изменом је обухваћен део који се односи на услове, односно начин уговарања плаћања коришћења воде у јавне сврхе из јавних хидраната и то за прање и поливање улица, заливање јавних зелених површина, одржавање и изградњу саобраћајница, за јавне чесме и фонтане, јавне санитарне објекте и слично, па се мења члан којим  се „услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, уређују уговором који Комунално предузеће закључује са Општинском управом Ковин, правним лицима и удружењима грађана.“

Одборници су једногласно донели Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности парцеле 3995/1 К.О. Ковин са објектима из јавне својине општине Ковин, решење о формирању комисије за спровођење тог поступка и усвојили текст огласа за прикупљање писмених понуда за отуђење предметне непокретности. Реч је заправо о комплексу на парцели бившег погона „Младост“ текстилне индустрије „Беко“ (земљиште и објекти), смештеном у радној зони, у блоку 117 у Ковину. Формирана је десеточлана стручна комисија (заправо 5 чланова и 5 заменика) којом ће председавати Тања Божић из Одељења за урбанистичке, грађевинске и комуналне послове ОУ Ковин. Комисија има задатак да спроведе поступак прикупљања писмених понуда и да предлог одлуке о избору најповољнијег понуђача достави Скупштини општине Ковин на усвајање. Оглас ће бити објављен у дневном листу „Информер“, на веб презентацији општине Ковин и на огласној табли ОУ Ковин.

Једногласно су донети Програм рада Скупштине општине Ковин за 2024. годину, и Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Ковин у 2024. години.

 

Скупштина општине усвојила је  Закључак о прихватању Одлуке Надзорног одбора ЈП „Ковин-гас“ Ковин број 02-56/04-24 од 31.01.2024. године о распоређивању добити из 2022. године.

Присутних 40 одборника једногласни су били и у доношењу неколико кадровско-мандатних решења: о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин – Славица Ћубић из реда запослених (уместо Блаже Јагоридовског); о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ „Наша Радост“ Ковин – Наташа Рајковић из реда запослених и Мирјана Николајев Рајић из реда родитеља (уместо Драгане Јока и Светлане Зорић); о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“ Ковин – из реда запослених Бранкица Стојковић (уместо Младена Косовца).

Одборници су на почетку усвојили записник са 39. седнице Скупштине општине Ковин, одржане 28. децембра 2023. године.