У понедељак, дана 12.06.2017.године, почeла је регистрација стамбених заједница које се налазе на територија општине Ковин, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за привреду, имовинско правне послове и послове локалног економског развоја Општинске управе Ковин.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16 и 9/20-др.закон) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, и 88/2011)

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16 и 9/20-др.закон).

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

 

Уколико желите подробније да се упознате са прописима који регулишу ову област, то можете учинити кликом на линк http://www.stanovanje.gov.rs/propisi.php

Обавештење за управнике стамбених заједница

 

Документација за регистрацију стамбене заједнице:

Потребна документација

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

Додатак пријави

Образац пријаве за ажурирање података

Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА

Регистрација стамбене заједнице врши се у Одељењу за привреду, имовинско правне послове и послове локалног економског развоја Општинске управе Ковин.

Уз пријаву се прилаже доказ о плаћеној локалној административној такси у износу од 166,50 динара.
Жиро рачун за уплату административне таксе: 840-742251843-73 по моделу 97 са позивом на 29-217
Прималац : Општина Ковин
Сврха уплате: Општинска административна такса
Такса на жалбу на решење 335,00 динара.

Место набавке обрасца: Писарница Општинске управе Ковин, , ул.ЈНА бр. 5 или у електронском формату на интернет страници општине Ковин.

Претрагу јединствене евиденције регистра стамбених заједница можете извршити на следећој адреси: http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/