ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНE

ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ВЕТРОПАРК ЧИБУК 2; ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ УРЕЂЕНА ПОСЕБНОМ ОДЛУКОМ
Данас је у позоришној сали Центра за културу, у складу са препорученим мерама заштите, одржано 4. заседање овог сазива Скупштине општине Ковин. Присуствовало је 43 одборника.
Донета је Одлука о прихватању удела без накнаде у капиталу „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд. Како стоји у образложењу, Влада Републике Србије је 8. октобра 2020. донела закључак којим налаже локалним самоуправама да донесу овакву одлуку, јер је држава извршила конверзију потраживања свих државних поверилаца у капитал друштва „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд, са стањем дуга на дан 07. јун 2017. године. У основни капитал Републике Србије конвертована су и потраживања по основу уступљених јавних прихода ЈЛС, међу којима је и Ковин.

Одборници су данас, доношењем Одлуке о обављању делатности зоохигијене, омогућили прецизно дефинисање поменуте делатности посебним актом (до сада је зоохигијена била предмет неколико одредби Одлуке о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин, прим.аут). Суштински, доношење ове одлуке било је неопходно због усклађивања делатности зоохигијене са Законом о комуналним делатностима, али и извршавање налога надлежне инспекцијске службе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Стављена је ван снаге Одлука о оснивању Дома здравља “Ковин“- оснивачка права преузима од општине АП Војводина (новим Законом о здравственој заштити прописано је да дом здравља у јавној својини на територији АП оснива управо аутономна покрајина, у складу са Законом и Планом мреже, прим.аут).
Донета је Одлука о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Гај (на основу захтева савета ове МЗ, стан у оквиру породичне зграде, за потребе месне зједнице, а у складу са Законом о јавној својини и важећим општинским актима, као и у складу са Статутом МЗ).

Скупштина општине ставила је ван снаге ранију Одлуку о усвајању Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље у Баваништу, из марта 2009. и донела нову Одлуку о изради Плана детаљне регулације Ветропарка Чибук 2, на подручју катастарских општина Баваниште 1 и Мраморак. Иницијатива да се изради План детаљне регулације ветропарка Чибук 2 произашла је из неопходности преиспитивања планских решења и усклађивања са планским документима ширег подручја, дефинисања нових технологија и капацитета инсталисане снаге ветрогенератора. Оквирна граница плана обухвата око 4760 ha. Планом ће се у потпуности редефинисати, утврдити намене површина, инфраструктурне правце и коридоре, зоне и целине и правила уређења и грађења у обухвату, а посебно правила и услове заштите простора са посебним особеностима и ограничењима у складу са новом технологијом.
На 4. седници СО Ковин донета је и Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије. Овом Одлуком покреће се поступак за спровођење односно реализацију пројекта Замене јавног осветљења лед светиљкама, финансирање и одржавање јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин. У складу са чланом 3. Одлуке, донето је и Решење о именовању Стручног тима који ће бити задужен за реализацију поступка. Како је образложено, разлог за доношење ове одлуке јесте подизање нивоа енергетске ефикасности и одржавања јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин, а у циљу смањења буџетских трошкова, квалитета животне средине и ефикасности у пружању јавних комуналних услуга.
Једногласно, одборници су на данашњој седници потврдили поверење за обављање функције директора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин Миливоју Грчићу у још једном мандату и донели решење о његовом именовању.
Донето је и Решење о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин, у складу са новом Уредбом о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације.

Именован је и Локални савет родитеља општине Ковин, тело састављено од представника савета родитеља из свих основних, средњих школа и предшколске установе са подручја општине, које се бира сваке школске године.
Донета су и два решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора: у ОШ „Бора Радић“ Баваниште, из реда родитеља, именовани су Ивана Урошев и Марина Живојиновић (уместо разрешених Биљане Ненадов и Зорице Стокић); у ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин, као представнице локалне самоуправе, именоване су Сања Јовановић и Сања Петровић (уместо разрешених Вере Радовић и Милоша Милосављевића).
Скупштина је без примедби на почетку данашњег рада усвојила Записник са 3. седнице, одржане 14. октобра.