ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 20. седници Општинског већа одржаној 01. октобра, већници су једногласно прихватили Извештај о реализацији годишњег програма рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2020/2021 годину и утврдили предлог решења о давању сагласности на тај план, као и предлог решења о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин. Све ово биће теме дневног реда на наредној седници СО Ковин, јер се о томе коначно изјашњавају одборници.
Веће је са ове седнице испоставило Скупштини општине и неколико предлога кадровско-мандатних решења и то: о именовању Локалног савета родитеља општине Ковин; о образовању Комисије за јавна признања и награде; о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“ Ковин, те о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Миша Стојковић“ Гај.

У оквиру својих надлежности, Веће је донело следеће одлуке и решења:
Одлуку о измени Одлуке о висини и начину расподеле средстава верским заједницама (изменом је ставка под бројем 1. основне одлуке измењена, па се износ од 225.440 распоређује СПЦ у Дубовцу, за намену санације крова парохијског дома и санације помоћних објеката);
Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 245 и 246 КО Мраморак прикупљањем писмених понуда, као и решење о формирању Комисије за спровођење тог поступка;
Одлуку о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин, Јавни оглас и решење о образовању Комисије за ову процедуру (реч је о земљишту које је по култури пољопривредно, оглас је објављен и на Огласној табли сајта општине Ковин, може се погледати на https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/
Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 9317/35, 9317/36 и 9317/37 КО Ковин – такође објављен и доступан на датом линку, као и Оглас ради отуђења покретне ствари – путничког моторног возила у јавној својини општине Ковин прикупљањем писмених понуда (друга објава).
Општинско веће прихватило је и Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Ковин у 2022. години, као и Правилник о једанаестој измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Правобранилаштву општине Ковин, Буџетској инспекцији и Интерној ревизији.
На 20. седници прихваћен је и Анекс I Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Апотекарске установе „ЈУЛИЈА НОВА“ Београд (анекс се односи на увећање квадратуре закупа пословног простора у оквиру Здравствене станице у Дубовцу) и Уговор о раскиду Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Удружења спортских риболоваца „Дунавац“ 2020 из Ковина (на захтев поменутог удружења).
Донета су три решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и то: у корист директног корисника, Општинске управа Ковин, обезбеђивање додатних средстава за финансирање годишњих програма организација у области спорта са територије општине Ковин за 2021. годину за 300.000,00 динара, пошто опредељена средства нису довољна за финансирање додатних и увећаних трошкова реализације годишњег програма организација у области спорта за 2021. годину; у корист ОУ Ковин, ради уређења и опремања објеката и јавних површина у власништву Општине Ковин и то обезбеђивање средстава за инсталацију грејних уређаја за просторије у власништву општине Ковин у месној заједници у Гају (износ 780.000) и Дому омладине у Плочици (износ 240.000), као и за постављање дела недостајуће фасаде (изолације) на згради биоскопа у Дубовцу (износ 780.000). Одлуком о буџету општине Ковин месна заједница Делиблато планирала је санацију платоа испред горње школе, али у недовољном износу, па се овим решењем надомешћују потребна средства (износ 350.000). Укупна средства која се расподељују за ове намене износе 2.150.000 динара; најзад, у корист Основне школе „Ђура Јакшић“ Ковин, додатна средства за израду Плана заштиите од спасавања и Процена ризика од катастрофе у износу од 140.000,00 динара.
Већници су на почетку заседања усвојили записнике са 19. седнице одржане 14.9.2021. и са 24. телефонске седнице одржане 17.9.2021. године.

НОВА ИЗМЕНА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ

На 25. телефонској седници Општинског већа одржаној у уторак, 05. октобра, једногласно је
донета Одлука о другој измени Одлуке о расподели средстава из буџета општине Ковин за
годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2021.
годину.
Додатна средства распоређена су спортским организацијама пошто је Веће на седници од 01.
октобра донело решење о употреби текуће буџетске резерве за ову сврху.
Одлуку о другој измени поменуте одлуке преузмите у наставку.

Одлука о другој измени СПОРТ 2021