ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТ БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Седница локалног парламента, 24. овог сазива, одржана 20. децембра, почела је минутом ћутања – одавањем поште колеги одборнику Милану Драгићу, који је после тешке болести преминуо 11. децембра. Потом, донета је и  Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Ковин, у складу са одредбама Закона о локалним изборима. Седницу је водио заменик председника СО Ковин, Миленко Грујичић

Одлука о буџету општине Ковин за 2023. годину и  закључак о о финансирању рада установа јавних служби из буџета  општине Ковин у 2023. години, као и Кадровски план Општинске управе Ковин, Интерне ревизије и Правобранилаштва општине Ковин за 2023. годину. Предлог одлуке је утврдило Општинско веће на седници одржаној 16. децембра 2022. године, а такође је Савет за буџет и финансије дао позитивно мишљење. Општинска каса у наредној години  планирана је у износу од  1.376.081.532  динара, који се састоје се од: текућих прихода и примања у износу од 1.240.133.800 динара; вишка прихода из ранијих година, у износу од  107.187.732 динара; сопствених прихода буџетских корисника у износу од 3.655.000 динара; осталих прихода (трансфери са виших нивоа власти, добровољни трансфери и родитељски динар) у износу од 25.105.000 динара. Сходно томе, укупни расходи и издаци у 2023. години, из свих извора финансирања, износе 1.376.081.532  динара. Одлук са образложењем и циљевима и индикаторима за 2023, преузмите са банера „Буџет“ – 2023, на https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/

На 24. седници донета су решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2023. годину, Програм пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2023. годину и на Програм рада Туристичке организације општине Ковин за 2023. годину.

Због усклађивања висине такси са индексом потрошачких цена према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике за период септембар 2021-септембар 2022. године у висини од 14%, одборници су донели следеће одлуке: Одлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуку о изменама Одлуке о локалним административним таксама, Одлуку о измени Одлуке о боравишној такси (96,30 дневно), Одлуку о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара ( и усклађивање са Законом о накнадама за коришћење јавних добара), Одлуку о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката. Због усклађивања висине просечне цене станова новоградње у односу на степен развијености јединица локалне самоуправе према објављеним подацима које води Републички завод за статистику, донета је и Одлука о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин.  Такође, донета је Одлука о изменама одлуке о утврђивању минималног износа трошкова за текуће и инвестиционо одржавање зграда и заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника. Разлог за доношење је усклађивање висине месечног износа трошкова за текуће одржавање које плаћају власници посебних делова зграде, месечног износа трошкова за инвестиционо одржавање заједничких делова које плаћају власници посебних делова зграде и висина месечног износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника коју плаћају власници посебних делова зграде, са објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике за период септембар 2021-септембар 2022. године у висини од 14%. Све наведене одлуке о изменама одлука ступају на снагу осмог дана од дана објаве у „Сл. листу општине Ковин“, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

 

На седници је донета Одлукa о приступању промени Статута општине Ковин. Како стоји у образложењу, у конкретном случају предлог је поднет од Комисије за прописе и управу, ради усклађивања са Законом о родној равноправности и Законом о референдуму и народној иницијативи. Иако је реч о промени Статута, јавна расправа се неће спроводити, с обзиром да је циљ преузимање прецизних законских решења, односно усклађивање са поменутим законима, а није у питању суштинска измена појединих одредби највишег акта општине.

Донета је Одлука о изради циљаних измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Циљ јесте задржавање ПГР-а као стратешког развојног плана који је основ за израду планова детаљне регулације (ПДР), а измене и допуне односе се на разрешење уочених неслагања у планској документацији са реалним стањем и потребама – посебно у вези са простором централних функција са садржајима као што је мешовито становање, пословање, образовање, здравство, постојећа изграђеност и захтеви за новом градњом и друго. Саставни део ове одлуке је и графички приказ границе обухвата планског подручја.  

Одборници су донели и Oдлуку о измени Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Ковин (реч је о усклађивању са Законом о буџетској инспекцији, где је чл. 7. прописано да послове инспекцијског надзора у складу са овим законом обавља министарство надлежно за послове финансија , преко буџетских инспектора)..

Донета је и Oдлукa о измени Одлуке о оснивању Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин и решење о давању сагласности на измену Статута Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин, а СО Ковин је једногласно прихватила и сва акта у вези са радом библиотеке: донета је Одлука о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин, Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин и прихваћен је Извештај надзорног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин о пословању у 2022. години.

Скупштина општине Ковин усвојила је текст Измена и допуна Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин  за период 2022 – 2025. Овај документ, који постаје саставни део ЛАП-а за родну равноправност општине Ковин који је локални парламент усвојио почетком ове године, на седници од 9. фебруара, заправо је допуна новијим подацима, мерама и активностима у делу који се односи на спречавање родно заснованог насиља, у складу са пројектом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у који је била укључена и општина Ковин, са још 9 локалних самоуправа са територије АПВ.

Присутни одборници једногласно су донели инеколико кадровско-мандатних решења: Решење о престанку мандата директора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин (Драгославу Јертемићу, због истека мандата); Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Ковински  комуналац“ Ковин – Милан Милованов обављаће ову функцију до именовања директора „Ковинског комуналца“ по спроведеном јавном конкурсу у складу са законом, а најдуже једну годину); Решење о разрешењу вршиоца дужности директора установе „Установа за спорт“ Ковин (разрешен в.д. директора Предраг Ђондовић); Решење о именовању директора „Установе за спорт“ Ковин – за директора поново именован Дејан Јањевић; Решење о разрешењу и о именовању председника и чланова Управног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин (именовани су Младен Сулимановић, за председника, а чланови су Тереза Рекалија Пало, Тамара Обућина, Бора Урошев и из реда запослених Милица Живковић, све у складу са одредбама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин); Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Установе „Установа за спорт“ Ковин (именована је Снежана Млађеновић, уместо разрешеног Синише Думитруа, који је поднео оставку на функцију); Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и Средње стручне школе „Бранко Радичевић“ Ковин (уместо Александре Томић, која је неоправсано изостајала са седница, именована је Сузана Стојановић) .

Одборници су без примедби усвојили и записник са 23. седнице, сазване по хитном поступку, одржане последњег дана новембра.

Одлуке са 24. седнице СО Ковин (осим Буџета, за који је већ дат линк,оп.аут) преузмите у секцији Локална самоуправа, https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/