ИЗ ОПШТИНЕ

УСВОЈЕН ПРОГРАМ РАДА СО КОВИН ЗА 2023. ГОДИНУ

На 28. заседању одржаном у уторак, 21. марта, одборници једногласно донели и Одлуку о промени Статута општине Ковин, План јавног здравља и Програм контроле квалитета ваздуха за текућу годину – Горан Тодоровић именован за директора ЈП „Ковин-гас“

На другом заседању локалног парламента у овој години, одржаном у уторак, одборници су најпре једногласно усвојили Програм рада Скупштине општине Ковин за 2023. годину, а потом и донели Одлуку о промени Статута општине Ковин. Наиме, када се приступало промени Статута (одлука о томе донета 20.12.2022), образложено је да је потребно највиши акт Општине ускладити са новодонетим законима: Законом о родној равноправности, Законом о референдуму и народној иницијативи и са законом о буџетској инспекцији. Тако, на локалном нивоу се образује Комисија за родну равноправност као стално радно тело СКупштине и Савет за родну равноправносту у органима управе. Изменама, оснивање буџетске инспекције више није у надлежности председника општине (само интерна ревизија). У изменама чл. 90. Статута садржано је усклађивање са Законом о референдуму и народној иницијативи. Донета је Одлука о измени и допуни одлуке о изради циљних измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Комисија за планове општине Ковин претходно је донела позитивно мишљење на нацрт одлуке, односно да је усклашен са позитивним законским прописима. Разлог за израду допуна је уважавање исказаних потреба за проширењем зоне мешовитог становања за блокове 69 и 109 у Ковину, као и за подизање спратности у централној зони у блоку 79. Одлуке погледајте на сајту општине Ковин, на линку https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

Одлуком о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин „Установи за спорт“ Ковин озваничено је ово право на објекту који је изграђен на кат. парцели бр. 2940/1 КО Ковин, а ради обављања делатности., а у складу са Законом о јавној својини.

Одборници су на 28. седници овог сазива усвојили Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – децембар 2022. године. Извештај је доступан у оквиру банера Буџет, на сајту општине, на https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/ у оквиру аката за 2022. годину.  

Прихваћене су и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01. до 31.12.2022. године, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01. до 31.12.2022. године, затим Извештај о раду Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину, као и  Годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину.

Донет је План јавног здравља општине Ковин за 2023. годину, а одборници су једногласно усвојили и Програм контроле ваздуха на територији општине Ковин у 2023. години. Ова документа погледајте на веб презентацији општине, на линку http://www.kovin.rs/planovi-i-pravilnici/

Након спроведене конкурсне процедуре, на седници 21. марта заокружена је и скупштинска процедура именовања директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ковин гас“ Ковин: Горан Тодоровић, дипл. економиста из Ковина, досадашњи в.д, именован је за директора. Сходно томе, донета су решења о разрешењу са в.д. функиције и о именовању на функцију на период од четири године.  

Донето је и ново Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Ковин. Комисију чини 7 чланова и то председник, заменик и пет чланова (који такође имају заменике). Чланови и њихови заменици бирани су из редова руководилаца и инспектора у Општинској управи Ковин. Документ погледајте у оквиру странице Локална самоуправа на сајту општине, на https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

 

Скупштина општине Ковин донела је Решење о давању сагласности на Статут Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин; Решење о образовању Комисије за израду нацрта Програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин (трочлана комисија коју чине као председник Љубомир Ђорђевић, руководилац ресорног одељења ОУ и чланови Милош Мосуровић, комунални инспектор и Тања Божић, мастер правник, Комисија има рок од 30 дана да изради нацрт програма за петогодишњи период од 2023. до 2028. године); Решење о четвртој измени Решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин ( уместо доскорашњег директора Ковинског комуналца, сада члан по функцији постаје актуелни в.д. директора овог ЈП, Милан Милованов); Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Наша радост“ Ковин (именована као представник локалне самоуправе Каталин Кнежица из Ковина, а разрешена дужности Весна Ранчић); Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културних делатности  „Центар за културу“ Ковин ( из реда запослених именован Богдан Милетић, а разрешен дужности Жељко Марковић).

Одборници су без примедби усвојили записник са претходне, 27. седнице Скупштине општине Ковин по хитном поступку, одржане 20.01.2023. године.