ИЗ ОПШТИНЕ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА АУТО КАМПА У КОВИНУ

У општини Ковин данас је потписан Споразум о регулисању међусобних права и обавеза на реализацији пројекта „Изградња спортско рекреативног центра са ауто кампом у Ковину“ који су закључили Република Србија – Министарство туризма и омладине као финансијер и Општина Ковин, као инвеститор. Потписе на документ ставили су, у име финансијера државни секретар Урош Кандић и у име инвеститора, председница општине Ковин, Сања Петровић.

Потписници Споразума сагласили су се да је, закључком Владе Србије од 30. марта 2023. године, а „у циљу унапређења туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју Подунавља“, ресорно министарство задужено да преузме све потребне активности у циљу реализације овог пројекта у Ковину. На основу тога, заједнички интерес је изградња ауто кампа са опремањем спортско рекреативним садржајима на локацији „Шљункара“ на територији општине Ковин, а на бази израђене пројектно-техничке документације.

У циљу ефикасне реализације, споразумом се прецизирају права и обавезе финансијера и инвеститора. Тако, Министарство туризма и омладине спроводи поступак јавне набавке, закључује уговор са извођачем радова, обезбеђује стручни надзор, именује одговорно лице за праћење реализације и координацију активности, измирује финансијске обавезе и након завршетка радова именује лица за комисију за примопредају радова. Са друге стране, Општина као инвеститор обезбеђује пројектно-техничку документацију за потребе јавне набавке, као и неопходна акта надлежних органа којима се одобрава извођење радова, технички пријем и употребна дозвола, такође именује одговорно лице за координацију  активности са финансијером, обезбеђује добављачу несметан прилаз градилишту, а након примопредаје радова преузима изграђено на даље управљање и одржавање.

Рок за реализацију радова је 180 календарских дана, а очекује се да ауто-камп са поменутим садржајима буде доступан корисницима у наредној летњој сезони, 2024. године.