ИЗ ОПШТИНЕ

СА 33. ЗАСЕДАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

ПРИСТУПА СЕ ПРОМЕНИ СТАТУТА РАДИ СМАЊЕЊА БРОЈА ОДБОРНИКА; УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОЂЕ 2023.-

На 33. заседању актуелног сазива СО Ковин, одржаном у петак, 15. септембра, о свим тачкама дневног реда присутних 34 одборника изјаснили су се једногласно „за“.

Усвојен је најпре Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – јун 2023. године, а детаље по програмима и досадашњим расходима погледајте у документу који је објављен на веб презентацији општине Ковин, банер „Буџет“, одељак за 2023. годину, на линку овде.

Једногласно је донета и Одлука о приступању промени Статута општине Ковин, у циљу доношења измене у броју одборника локалне Скупштине општине, а на предлог председнике општине – у складу са одредбама важећег Статута. Предлог је заснован на чињеници да је Попис становништва 2022. показао да је број житеља општине Ковин мањи за неколико хиљада у последњих 10 година, те је потребан и сразмерно мањи број представника грађана и грађанки који ће убудуће чинити локални парламент. Конкретно, предлог је да то, уместо садашњих 45, буде -35. Одлуком је прецизиран састав комисије која ће израдити нацрт одлуке о промени Статута, са задатком да у року од десет дана од дана ступања на снагу ове одлуке достави нацрт Општинском већу, које спроводи јавну расправу о промени, у складу са Одлуком о јавним расправама. Према тим роковима, именована комисија (троје дипл.правника) требало би да до 03. октобра 2023. достави Већу нацрт промена.

На заседању протеклог петка донета је Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе „Установа за спорт“ Ковин. Заправо, реч је о неопходном прецизирању адресе седишта ове установе – Ковин, Ул. Бранислава Нушића бр. 2Б.

Донета је и Одлука о допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин, а након позитивног мишљења које је дала Комисија за планове на седници од 08. септембра. Разлог за израду ове Одлуке је преиспитивањe намене површина и промене намене из површина јавне намене у остало грађевинско земљиште ради регулисања озакоњења нелегално подигнутих објеката у блоку број 27 и то парцеле број 1501/1 и 1501/3 КО Ковин, затим  преиспитивање потреба и могућности за проширење грађевинског подручја ван градског грађевинског подручја обележеног словом „Г“ које је постојећа рекреативна зона, са воденом површином (вештачко језеро настало вађењем шљунка), позната као „градско купалиште“ и то на парцелу број 9381/2 КО Ковин, а све у циљу стварања планских услова за издавање дозвола за изградњу у складу са Законом о планирању и изградњи, наводи се у образложењу.

Посебном одлуком је допуњена Одлука о доношењу Програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин за период 2023-2028. године. Мења се чл. 3. одлуке, додавањем става 2. који гласи: „ У  Програму привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на  територији општине Ковин за период 2023-2028. године у насељеном месту Ковин на Локацији број 3  –  Код основне школе „Јован Јовановић Змај“ додају се редни бројеви 4а. и 4б….“ Разлог за  допуну Одлуке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 10/2023)  иницирао је Бранко Вуличевић из Ковина са циљем оспособљавања монтажних објеката за обављање дозвољених делатности трговинске, занатске, угоститељске и услужне делатности,  у складу са важећом законском регулативом, санитарно техничким условима, условима надлежних дистрибутера јавних инфраструктурних инсталација и другим важећим прописима.

Одборници су донели Одлуку о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину. Наиме, утврђене су приоритетне услуге социјалне заштите које ће бити финансиране из средстава наменских трансфера, и то: услуга помоћ и нега у кући, која је намењена одраслим и старијим  лицима  која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом/болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке (на основу Уредбе о наменским трансферима, Општина Ковин је са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, закључила Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити. Овим уговором дефинисане су услуге социјалне заштите које се могу финансирати наменским трансферима, а укупан износ наменских трансфера који ће Министарство пренети општини за финансирање услуга социјалне заштите у 2023. години је 5.910.030,00 динара).

Прихваћене су и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2023. године до 30.6.2023. године, те Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2023. године до 30.6.2023. године.

Једногласно је усвојен и Извештај о раду просветног инспектора за школску/радну 2022/2023. годину.

На 33. заседању донето је Решење о давању сагласности на Извештај о процени вредности имовине и капитала ЈП „Ковин-гас“ Ковин.

Донето је и Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак. Нови члан из реда родитеља је Тања Дучић, а као представник локалне самоуправе Гордана Којић (претходно разрешени Марија Несторовић и Слађан Мајдак).

На почетку седнице, без примедби је усвојен Записник са 32. седнице Скупштине општине Ковин, одржане 11. јула 2023.