ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТ ПРВИ РЕБАЛАНС ОВОГОДИШЊЕГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

На 41. заседању у овом мандату, одржаном 28. марта, одборници Скупштине општине Ковин су, по усвајању записника са претходне седнице од 7. фебруара, једногласно прихватили и Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар – децембар 2023. године. Саставни део извештаја су и извршења по појединачним програмима, а документ можете погледати у оквиру банера „Буџет“, на линку https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/Izvestaj-o-izvrsenju-budzeta-opstine-Kovin-za-2023.-godinu.doc

Усвојена је једногласно Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2024. годину и Закључак о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2024. години. Како се наводи у Образложењу одлуке, „Укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2023. године, утврђени су у износу од 1.794.244.024 динара. Укупна средства увећана су за укупно 130,5 милиона динара. Средства планирана из буџета општине повећана су за 65,4 милиона динара и највећим делом се односе на  увећана средства 58,4 милиона динара од примања од продаје земљишта, затим од 5,9 милиона динара од трансфера са виших нивоа власти које се односи на Уговор са Министарством рударства и енергетике за конкурс из 2023. године и на увећана средстава за реализацију програма Малих школа у предшколској установи. Остали приходи кориговани су имајући у виду извршење из претходне године. Средства остварена из сопствених прихода овом Одлуком нису мењана.“ Сва документа 1. ребаланса буџета за 2024. годину – одлука о измени и допуни, закључак о измени и допуни, образложење и циљеви и индикатори, доступна су у оквиру банера „Буџет“ – БУЏЕТ 2024, на линку https://www.kovin.rs/wp-content/uploads/Odluka-o-izmeni-i-dopuni-Odluke-o-budzetu-za-2024.-godinu.doc

 

На 41. заседању донета је Одлука о успостављању система енергетског менаџмента општине Ковин, којом се утврђују оквир, обухват, мере, активности и рокови за спровођење активности неопходних за успостављање система и уређује се структура задужених и одговорних лица за реализацију, као и одговорности, координација и процедуре за управљање потрошњом енергије, а у циљу стварања услова за ефикасно коришћење енергије и унапређење енергетске ефикасности јавних објеката/објеката јавне потрошње на територији општине Ковин. У ту сврху, биће формиран општински Савет за енергетску ефикасност, а СО Ковин доносиће Програм и План енергетске ефикасности. Комплетним системом који се успоставља руководи министарство надлежно за послове енергетике (СЕМИС је информациони систем за праћење спровођења система енергетског менаџмента којим управља министарство), којем се достављају и годишњи извештаји. Одлука је доступна на страници Локална самоуправа – Документи и одлуке, на линку  https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

Одборници су једногласно донели Одлуку о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности парцеле 3995/1 К.О. Ковин са објектима из јавне својине општине Ковин (заправо отуђење парцеле и објеката бившег „Бековог“ погона у Ковину, прим. аут) и акт уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин. Изабрани понуђач је „AVIREX“ доо, из Београда, који је доставио  понуду у висини од 501.000,00 € (Тржишна вредност непокретности раније је утврђена на основу извештаја о процени тржишне вредности од стране лиценцираног проценитеља на  498.000,00 € ). Купац је уплатио депозит у износу од 10%, а преосталу суму , по уговору, мораће да исплати Општини Ковин у наредних месец дана., како би постао власник.

Одлука је доступна на страници Локална самоуправа – Документи и одлуке, на линку  https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

Усвојен је Средњорочни план општине Ковин од 2024. до 2026. године, доступно на страници Документи – Планови и правилници, на сајту општине, на https://www.kovin.rs/planovi-i-pravilnici/

Донета је Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације ветропарка Чибук 2, као и Одлука о измени Одлуке о доношењу програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин за период 2023-2028. године.

СО Ковин решењем је дала сагласност на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2024. годину и на Извештај о раду и извршење Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2023. годину.

Усвојене су информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, као и сви извештаји о раду, извршењу и програми за текућу годину установа и организација: Извештај о раду Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2023. годину, извршење финансијског плана за 2023. годину по Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2023. годину; Програм рада за 2024. годину; Извештај о раду Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за 2023. годину и Годишњи извештај о извршењу финансијског плана за 2023. годину, План и програм рада Установе за 2024. годину; Извештај о раду Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за 2023. годину и Извештај о извршењу финансијског плана буџетских средстава и средстава из других извора за период 01.01 – 31.12.2023. године, План за 2024. годину; Извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља Ковин за 2023;  Програм и План рада Дома здравља Ковин за 2024. годину; Извештај о раду „Установе за спорт“ Ковин у 2023. години и извештај о извршењу финансијског плана, као и Годишњи програм рада за 2024. годину;  Извештај о раду са Финансијским извештајем за 2023. годину Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин и Програм рада за 2024. годину; Извештај о раду Црвеног крста Ковин јануар – децембар 2023. године и финансијски извештај, План и програм рада Црвеног крста Ковин за 2024. годину; Извршење финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин.

Једногласно је усвојен Извештај о раду Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе за 2023. годину.

Са функције директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин разрешена је Ивана Јованов, а за вршиоца дужности директора именован је Сава Радованов, дипл. библиотекар-информатичар, на период до годину дана.

Нови члан Управног одбора ПУ „Наша Радост“ Ковин из реда запослених је Мартина Шалипур (уместо Дубравке Тома, која је у међувремену именована за в.д. директора Предшколске установе).

Донета су решења о разрешењу и именовању по једног члана Школског одбора ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак – Сања Буљугић, из реда родитеља (уместо Дијане Полић) и ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин – Вукашин Петров као представник локалне самоуправе (уместо Саре Љиљанић).