ИЗ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На трећој седници одржаној 9. октобра, Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину, предлог Закључка о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2020. години, као и предлог прве измене Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштва општине Ковин за 2020. годину. Утврђен је и предлог Решења о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2020. годину.


Разматрани су и нацрти двеју нових одлука које се доносе у светлу нових прописа установљених у законима и уредби, као и у складу са новим Статутом општине из 2019-те, па су тако једногласно утврђени предлози Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин и Одлуке о извршним органима општине Ковин. Коначну реч о свим овим предлозима даће одборници СО Ковин на првој наредној седници (сазваној за 14. октобар).

Веће је на својој трећој седници донело другу измену Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2020. годину; другу измену Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2020. годину; прву измену Програма и Финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Ковин за заштиту животне средине у 2020. години;
прву измену Програма мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2020. годину; прву измену Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2020. години.
Донета је Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом – парцела 9307-107.
Донета је и Одлука о давању у закуп пословног простора непосредном погодбом, којом се Женском кошаркашком клубу „Ковин“ даје у закуп пословни простор у ЈНА 35 у Ковину, у згради занатства и личних услуга, која је у јавној својини општине (заправо део познат као „Кућа кошарке“, где је управа клуба и раније била смештена, прим.аут). Закуп је на 10 година, а детаљи се регулишу уговором између Општине и Клуба.
Већници су донели и Решење о поништавању закључка Општинске управе Ковин број ROP-KOV-12830-APEL-2/2017 од 06.6.2017. године.

Решењем је образована Радна група у поступку закључивања колективног уговора за запослене у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин.
Донет је Правилник о осмој измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Правобранилаштву општине Ковин, Буџетској инспекцији и Интерној ревизији.
Дата је сагласност на другу измену Правилника о сиастематизацији радних места у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин, као и на Правилник о систематизацији радних места у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин.

На почетку седнице, усвојен је записник са 2. седнице одржане 25. септембра.
Једногласно су усвојени и записници са прве две телефонске седнице, најпре од 29. септембра: донето је решење о одобравању средстава текуће буџетске резерве за директног корисника СО Ковин, недостајућа средства за плате и превозне трошкове, с обзиром да је првим ребалансом буџета предвиђено да се након јунских избора конституишу органи општине и да члановима Привременог органа престане функција. Органи су конституисани тек 21.08.2020.године, тако да су плате и остале накнаде за запослене исплаћиване за пет чланова Привременог органа и секретара, а планиране су само за председника и секретара, односно планирана је исплата две плате. Такође, неопходно је исплатити накнаде за неискоришћени годишњи одмор за два члана Привременог органа, стоји у образложењу; са 2. телефонске седнице Већа од 5. октобра, на којој је прихваћен уговор о пословној сарадњи на прикључењу система топлодалековода за нову стамбену зграду у Ковину, на углу улица Светозара Марковића и Стерије Поповића, као и Одлука о покретању поступка размене непокретности непосредном погодбом: прибавља се својина Војводинапута Панчево – куће у Цара Лазара 199, у корист Општине Ковин, а отуђује се јавна својина – Парцела у Горњем риту у корист „Војводинапута“ и све то према трежишним условима, уз доплату разлике у новцу и пренос права коришћења.
У АКЦИЈИ ЗА ЛАНУ
И чланови Општинског већа општине Ковин придружили су се у реализацији хуманитарне помоћи за суграђанку Лану Булатовић, тако што данашње накнаде иду на рачун за Ланино лечење.
Начелница Општинске управе Јелена Чолаковић обавестила је већнике да су се једнократно својих дневица одрекли и чланови Изборне комисије, Комисије за комасацију КО Скореновац и Плочица, затим чланови Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин.
Свој допринос, како су најавили, даће и чланови свих формираних савета и комисија СО Ковин, који ће заседати на почетку ове седмице, уочи нове седнице Скупштине општине, која је заказана за 14. октобар.
Уз накнаде које упућују одборници, сва наведена тела и органи општине помоћи ће велику акцију за Лану Булатовић укупно са око пола милиона динара, све у вери да ће, уз оно што су бројни грађани и организације до сада несебично дали, бити довољно да се обезбеде неопходне операције.