ИЗ ОПШТИНЕ

3 СЕДНИЦА СО КОВИН

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020; ДОПУНА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗБОГ КОВИДА-19
Одборници новог сазива СО Ковин заседали су у среду, 14. октобра трећи пут и на самом почетку донели решења о потврђивању одборничких мандата Милици Станић и Сари Секељ (с обзиром да су на прошлој седници Милан Милованов и Душан Максимовић поднели оставке због именовања на функције у кабинету председнице, прим. аут).
Донета је Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину, Закључак о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2020. Години, као и прва измена Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштва општине Ковин за 2020. годину.

Како стоји у образложењу за доношење другог ребаланса, разлог је у потреби да се распореде средства која су крајем 2019. године остала на жиро рачуну општине: наиме, првим ребалансом донетим у мају 2020, распоређен је само део буџетског суфицита у износу од 294.178.000 динара. Овом Одлуком распоређује се преостали буџетски суфицит у износу од 13.263.124,56 динара (од чега је наменски 7.353.380,82 динара). Комплетна документа у вези са другим ребалансом можете погледати у сегменту „Буџет“ на почетној страници сајта.

Одборници су донели Одлуку о извршним органима општине Ковни. Овим актом, донетим у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом, утврђују се извршни органи општине Ковин – Председник општине и Општинско веће и уређују се питања од значаја за њихов избор и функционисање.
Донета је и нова Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин. Разлог доношења је измена законских прописа који регулишу ову област тј. ступање на снагу новог Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, а посебно нове Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације, који у једном делу на другачији начин регулишу надлежности Општинског штаба и начин његовог рада у односу на ранији Закон о ванредним ситуацијама и Уредбу.

Скупштина општине донела је Одлуку о допуни Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Ковин. Допуна ове одлуке била је нужна јер није обухватала начин регулисања радног времена у овим објектима док траје опасност од ширења заразне болести Ковид-19. Тако, у одлуци се додаје поглавље VI A, „Посебне одредбе“ и нови члан који гласи: „Док траје опасност од епидемије, а у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2, утврђивање радног времена у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву, регулисаће се одлукама или наредбама Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Ковин, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и одлукама о мерама контроле епидемије које доносе Влада и Кризни штаб Републике Србије“. Такође, казнене одредбе допуњене су тачком која дефинише санкције за непридржавање прописа за време епидемије: „ако се не придржава радног времена утврђеног одлукама или наредбама Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Ковин, донетих за време трајања опасности од ширења заразне болести Ковид-19“.

На трећој седници, одборници су донели и Одлуку о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 96 у Ковину, у циљу, како се наводи у члану 3. «дефинисања интегрисане саобраћајне површине унутар блока 96 и промена намене простора у делу планиране вишепородичне стамбене изградње, опредељењем за породично становање и планирањем уређења зелених површина». Донета је Одлука о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Предшколској установи «Наша Радост» Ковин; Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања предузећа ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2020. Годину; Решење о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2020. годину.

Усвојени су извештаји о раду и финансијском пословању јавних предузећа „Ковински комуналац“ и „Ковин-гас“ за период 01.01 – 30.6.2020. године, као и њихове информације о степену усклађености планираних и реализованих активности.
Усвојени су и Извештај о раду Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2019/2020. и решењем дата сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за радну 2020/2021. годину и донето је Решење о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин.
Одборници су усвојили Извештај о раду просветног инспектора за школску 2019/2020. годину.
Донето је Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије и Економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин. Из реда родитеља, именоване су Марија Максимовић и Мирјана Недељковић из Ковина (уместо разрешених Боре Урошева и Маје Ћуковић); новоименовани чланови Школског одбора Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин из реда родитеља су Лидија Павловић из Ковина и Валентина Станковић из Баваништа (уместо разрешених Мирјане Дивнић и Милана Крецуља).
Одборници су на почетку заседања усвоји Записник са 2. седнице Скупштине општине Ковин одржане 30. септембра.