ИЗ ОПШТИНЕ

СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На почетку 4. седнице одржане 22. октобра, утврђен је Предлог одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Гај (Савет Месне заједнице Гај поднео захтев ради преноса права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин, прим.аут). Предлог се доставља СО Ковин на разматрање и усвајање.


Донета је Одлука о одобравању бесплатног коришћења и додели термина у спортским салама и спортским објектима за спортске активности и тренирање учесницима у систему спорта на територији општине Ковин за 2020. годину (Одлуку преузмите у наставку извештаја, или на Огласној табли сајта, прим.аут).
Закључком је стављена ван снаге Одлука о преносу права коришћења на покретним стварима број 09-3/2020-III од 24.01.2020. године и уговор о давању на коришћење покретних ствари број 09-3/2020-II. Потом је донета нова Одлука о давању на коришћење покретних ствари Полицијској управи у Панчеву за потребе Полицијске станице Ковин и текст уговора о томе.
Веће је донело и Одлуку о првој измени Одлуке о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2020. годину.
На 4. седници већници су донели и следеће: Одлуку о избору најповољније понуде за давање у закуп грађевинског земљишта које је по култури пољопривредно земљиште и усвојили текст уговора; Одлуку о размени непокретности непосредном погодбом под тржишним условима, уз доплату разлике у новцу и преносу права коришћења и уговор о томе; Одлуку о давању у закуп пословног простора Комерцијалној банци АД Београд и текст уговора; Одлуку о давању у закуп пословног простора у Ковину у Улици цара Лазара бр. 91 прикупљањем писмених понуда и уговор о закупу пословног простора.
Донет је Закључак о измени Закључка о начину расподеле донације у виду лепка за фасаде број 35-6/2016-III од 30.10.2016. године.
Веће је дало сагласност Установи за спорт за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта (за одржавање расвете на Спортској хали у Ковину и за одржавање спољне расвете на отвореном терену за кошарку са вештачком подлогом у Ковину).
Прихваћен је Уговор између Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад и Општине Ковин.
Посебним решењем образована је Радна група у поступку закључивања Колективног уговора за запослене у ПУ „Наша Радост“ Ковин.
На седници од 22. октобра, Општинско веће је утврдило и предлоге за неколико кадровско-мандатних решења, о чему ће се коначно изјаснити одборници СО Ковин: предлог Решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин; предлог Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Ковин; предлог Решења о именовању директора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин; предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Бора Радић“ Баваниште.
На почетку заседања усвојен је Записник са 3. седнице Општинског већа, одржане 9. октобра 2020. године.

Одлука о терминима бесплатног коришћења спортских сала и објеката 2020.