ИЗ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нацрт одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину, који је требало данас да буде прва тачка разматрања на седници Општинског већа општине Ковин, враћен је, како је образложено, Одељењу за буџет и и финансије ОУ Ковин ради допуне која ће бити урађена по доношењу ревидиране фискалне стратегије и новог упутства Министарства финансија Републике Србије.
Већници су утврдили предлоге следећих одлука о којима ће се коначно изјашњавати одборници СО Ковин: Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд; Одлуке о обављању делатности зоохигијене; Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Дома здравља „Ковин“. Утврђен је и предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин, који се такође доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Општинско веће усвојило је на 5. седници овог сазива Записник о инспекцијском надзору буџетског инспектора у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ Ковин.
Расписан је II јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2020. годину.
Донет је Закључак о прихватању текста Колективног уговора код послодавца Установа културних делатности „Центар за културу“ Ковин и дато овлашћење председници општине Ковин да у име оснивача потпише поменути колективни уговор.
Општинско веће дало је и две сагласности: Женском кошаркашком клубу „Ковин“ за извођење занатских радова на текућем одржавању објекта у Ковину, у Улици ЈНА бр. 35 („Кућа кошарке“, прим.аут); Установи за спорт Ковин, за извођење радова на инвестиционом одржавању спортских објеката у Ковину.
Донето је једно решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – за чишћење и санацију канала Кр-3-2-1 у Мраморку. Како стоји у образложењу, потребно је обезбедити средства која нису била планирана за суфинансирање чишћења и санације канала Кр-3-2-1 у Мраморку – Општина Ковин обратила се Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад и предложила заједничко финансирање уређивања и санације канала који, осим за одводњавање са ширег подручја, служи и за прихват атмосферских вода у Мраморку. Предлогом уговора о суфинансирању прецизирано је да „Воде Војводине“ спроводе јавну набавку, а општина Ковин учествује у финансирању половине процењених радова. Циљ финансирања је одводња атмосферских вода у насељеном месту Мраморак, у дужини од 4.440 метара.
Решењем је одбијена жалба Јелице Брзован Цветковић из Ковина, изјављена против решења ОУ Ковин у вези са коришћењем повластица за превоз ученика у међумесном саобраћају.
Већници су на почетку данашњег заседања усвојили Записник са 4. седнице одржане 22. октобра и
Записник са 3. телефонске седнице, одржане 23.октобра 2020. године.