ИЗ ОПШТИНЕ

СА ЧЕТВРТЕ ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 4. телефонској седници Општинског већа, одржаној у понедељак, 2. новембра, утврђен је Предлог одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину (по добијању сагласности ресорног министарства, прим.аут).
Тема седнице били су и нацрти двеју одлука које се односе на израду плана детаљне регулације (ПДР) за Ветрогенераторско поље Чибук 2, у атару Баваништа и Мраморка. Најпре је утврђен Предлог одлуке о стављању ван снаге Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље у Баваништу, усвојен на седници Привременог органа општине Ковин одржаној дана 23.03.2009. године и објављен у „Службеном листу општине Ковин“, број 8/2009 (као стоји у образложењу, овакав предлог одлуке произашао је „из неопходности преиспитивања планских решења и усклађивања са планским документима ширег подручја, дефинисања нових технологија и капацитета инсталисане снаге ветрогенератора и из иницијативе да се изради План детаљне регулације ветропарка Чибук 2, обухвата око 4760 ha, који ће у потпуности обухватити и редефинисати предметни простор, утврдити намене површина, инфраструктурне правце и коридоре, зоне и целине и правила уређења и грађења у обухвату, а посебно правила и услове заштите простора са посебним особеностима и ограничењима у складу са новом технологијом). Сходно томе, утврђен је потом Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације ветропарка Чибук 2. Разлог за израду Плана је иницијатива компаније „Čibuk 2 Wind Energy“ доо Београд-Врачар, која je покренута ради реализације ветрогенераторског поља „Чибук 2“, на подручју катастарских општина Баваниште 1 и Мраморак на територији општине Ковин. Предмет израде планског документа је изградња инфраструктурног комплекса ветроелектране са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталим мрежама, као и мрежом приступних путева, а све према могућностима и условима прикључења на електроенергетске системе.
Предлози горепоменутих одлука биће тема дневног реда на наредној седници СО Ковин, заказаној за петак, 6. новембар 2020. године.
У оквиру своје надлежности, Општинско веће је на јучерашњој телефонској седници донело Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину општине Ковин, отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин и преносу права коришћења (разменом непокретности непосредном погодбом под тржишним условима, уз доплату разлике у новцу). Овом одлуком заправо се решава приступ новоизграђеном објекту вртића у Другој МЗ – прибавља се у јавну својину кућа која је у приватном власништву предузећа „Strabag“доо Београд, у Улици цара Лазара бре. 99 у Ковину и преноси се право коришћења државног земљишта на тој парцели у корист општине Ковин, а отуђује се из јавне својине градско грађевинско земљиште у потезу Горњи рит. Тржишна вредност непокретности која се прибавља у јавну својину општине Ковин је већа од тржишне вредности непокретности која се отуђује из јавне својине, а разлика износи 1.764.896,00 динара, тако да ће се уговорити доплата разлике у новцу у року до 20 дана од дана закључења уговора. Веће је овластило председницу општине Сању Петровић да у име општине потпише предметни уговор, у року од 30 дана од доношења ове одлуке. Подсетимо, управо ова локација која се прибавља одговара потребама, пошто постојећа површина коловоза по којој се одвија саобраћај без изграђеног тротоара намењеног првенствено за кретање пешака није одговарајућа за приступ предшколској установи са аспекта безбедности деце и осталих учесника у саобраћају. Зато постоји оправдани интерес да се прибави у јавну својину парц.топ.бр. 585 са припадајућим објектима и земљиштем, ради изградње паркиралишта са више паркинг места, чиме би се истовремено створили услови за прилаз предшколској установи, несметано кретање пешака и уопште безбедан саобраћај.
Веће је прихватило анекс бр. 1 уговора о закупу пословног простора – јавне својине у згради локалне самоуправе у Мраморку, са предузећем ДОО „Gomeks“ из Зрењанина (анексом се прецизирају другачији услови фактурисања и плаћања закупа овог простора, од утврђеног у основном уговору из маја 2018. године, прим.аут).

Фото: са једне од претходних редовних седница