ИЗ ОПШТИНЕ

ДЕВЕТА СЕДНИЦА СО КОВИН: УМАЊЕЊЕ НАКНАДА ЗАКУПЦИМА ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ЗА ЛЕТЊЕ БАШТЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

На седници Скупштине општине Ковин одржаној у уторак, 27. априла, одборници су били једногласни у доношењу важних одлука, посебно када је реч о изменама које се односе на олакшице за плаћања у време епидемије. Тако, донете су Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара и о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин.
Пре изјашњавања о овим тачкама, присутнима се обратила председница општине Ковин Сања Петровић и, између осталог, поручила: „У овом времену неизвесности и борбе против пандемије са којом смо суочени дуже од годину дана, трудили смо се, а и даље то чинимо, да и са нивоа локалне самоуправе помогнемо најугроженијим грађанима да преброде велике потешкоће. Посебан изазов за сваку општину представља подршка предузетништву, јер локални буџет добрим делом пунимо захваљујући њиховом раду и постојању. Због тога смо много размишљали на који начин можемо да се понашамо одговорно а да при томе не кршимо прописе. И дошли смо до тога да у овом пакету локалне подршке можемо да олакшамо терет за ове категорије: прво, онима који су неславни рекордери у данима и месецима у којима нису радили, нити остваривали приходе: угоститељима. За њих, накнада за коришћење простора на јавној површини за запремање које се врши столовима и столицама у циљу обављања угоститељске делатности, умањује се за 80% за период 15.05-30.09.2021. године. Друго, предузетницима и привредницима којима је издат у закуп простор који је у јавној својини општине Ковин, износ закупнине умањује се за 50% за период 01. мај – 31. децембар 2021. године.“ Председница је додала да се размишља о подршци и осталима који нису обухваћени досадашњим бенефитима, а пре свега да ће се помоћи онима који су се до пандемије успешно бавили сеоским туризмом, поготово велики број домаћина у Скореновцу.

Донета је нова Одлука о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката, која ће практично ступити на снагу после првомајских и ускршњих празника (висина трошкова за информацију о локацији, локацијске услове, услове за постављање башти, за прегледе пројеката, грађевинску дозволу..). Донете су и Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин, о измени и допуни Одлуке о постављању летњих и зимских башта на јавним површинама на територији општине Ковин, о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине тржишне цене закупа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене на територији општине Ковин.
СО Ковин је донела и нову Одлуку о одређивању локација за одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине Ковин. У чл. 2, дефинише се да се „за насељена места на територији општине Ковин за одлагање инертног и неопасног отпада, одређују постојеће депоније, утврђене просторно-урбанистичком документацијом“. За спровођење одлуке, у делу одржавања депонија, одговорно је ЈП „Ковински комуналац“, а надзор над спровођењем одлукевршиће ОУ Ковин – комунална и инспекција заштите животне средине.
Одлуком о утврђивању права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају, одборници су одобрили повластицу за дневне карте – два пута у месецу, за ученике путнике који се школују/наставу слушају на језицима националних мањина. Ова одлука примењиваће се од 1. септембра 2021. године.


Донета је и нова Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. Ступиће на снагу у мају (осмог дана од објаве у Службеном листу општине Ковин) и тада престаје да важи Одлука о финансирању и суфинансирању програма рада и пројеката удружења из 2016. године. Како стоји у образложењу нове одлуке, сада се „прецизније дефинишу критеријуми за избор програма…садржина конкурсне документације, утврђивање права учешћа на конкурсу, као и начин формирања и састав комисије“. Уз то, биће строжа контрола утрошених средстава.
Одлуком СО Ковин, приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Промене се односе, како је објашњено, на преиспитивање задржавања одредаба ПГР-а у делу који се односи на блок 109, локалитет Стари Град (озакоњење објеката уз постојећи хотел, решавање простора некадашње „Напреткове“ пекаре – промена намене). Затим, односе се на правила уређења и грађења у блоку 82 у Ковину (паркинг простори). Измене се тичу и простора у радној зони у блоку 117, као и у блоку 79 (аутобуска станица) и блоку 71 (угао улица Вука Караџића и Петра Драпшина). Рок за израду измена и допуна ПГР-а за Ковин је 180 дана, након чега ће документ бити и на јавном увиду.
Одборници су размотрили и Послеревизиони извештај о мерама исправљања општине Ковин од стране Државне ревизорске институције, по ревизији правилности пословања које се односе на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене у 2019. години.
На 9. седници усвојени су једногласно следећи извештаји, програми и планови: Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2020. годину; Извештај о раду Правобранилаштва општине Ковин за 2020. годину; Финансијски извештај ЈП „Ковински комуналац“ са Извештајем независног ревизора за 2019; Извештај о раду Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2020. године и Анализа финансијског пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период 01.01-31.12.2020. године; Финансијски извештај ЈП „Ковин-гас“ са Извештајем независног ревизора за 2019; Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину; Извештај о раду и извештај о извршењу Финансијског плана Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2020. године и План и Програм рада за 2021. годину; Извештај о раду и извештај о извршењу Финансијског плана буџетских средстава и средстава из других извора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године и План – Програм рада Библиотеке за 2021. годину; Извештај о раду и Финансијском пословању Дома здравља Ковин за 2020. годину и Програм и План за 2021. годину; Извештај о раду и извештај о извршењу Финансијског плана „Установе за спорт“ Ковин у 2020. години и Годишњи програм рада за 2021. годину; Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Ковин јануар – децембар 2020. године и План и Програм рада Црвеног крста Ковин за 2021. годину; Извештај о извршењу Финансијског плана ПУ „Наша Радост“ Ковин за 2020. годину; Извештај о раду Туристичке организације општине Ковин за 2020. годину.
Донет је Локални акциони план за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине Ковин за период 2021-2023. године.
Усвојен је и План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2021. годину, а донето је решење о измени Решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин. Нови члан Штаба је Срђан Васић, в.д. директора ВП „Подунавље“ Ковин (уместо Милисава Живановића, доскорашњег директора водопривредног предузећа, који је преминуо).