ИЗ ОПШТИНЕ

НОВА ЛОКАЦИЈА ЗА ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ШУТА, ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА

У склопу решавања проблематике градске депоније, а и како би се одвојио грађевински шут и уопште неопасни отпад настао од грађења и рушења, Општина Ковин и „Ковински комуналац“ упућују грађане појединце, као и предузећа која одлажу овакав отпад, да је одређена локација за то на месту Старог стрелишта у Ковину.
За спровођење ове Одлуке, у делу одржавања депонија за инертан и неопасан отпад, одговорно је ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, па ће у току наредне седмице поставити табле са обавештењем о овој локацији (једну крај градске ђубренице, да се не би и даље грађевински шут избацивао ту, као и на прилазу самој локацији на стрелишту, с обзиром да већина грађана не зна за шта су одређене укупно три парцеле на више од 2 хектара (на местима од силаска са асфалта у Клеку, од броја 127, па колским путем до старог стрелишта, поред брдашца које је заправо одредница и где је раније и био полигон за гађање, прим.аут).

Поред чињенице да ће одлагање инертног и неопасног отпада растеретити градску ђубреницу, овде је реч и о спровођењу нове општинске Одлуке о одређивању локација за одлагање инертног и неопасног отада на територији општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 7/2021), која је ступила на снагу пре нешто више од месец дана, 5. маја. Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа Ковин, преко комуналне инспекције и инспекције за заштиту животне средине.

Подсетимо још да, према Закону о управљању отпадом,““Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон) „инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким променама, не раствара се, не сагорева или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до повећања загађења животне средине или угрози здравље људи“, а неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада“.

Фото насловна: Поглед на стрелиште са колског пута