ИЗ ОПШТИНЕ

10. СЕДНИЦА СО КОВИН

ДОНЕТ ДРУГИ РЕБАЛАНС ОВОГОДИШЊЕГ БУЏЕТА; ОСНОВАНА УСТАНОВА ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Седница Скупштине општине Ковин, 10. по реду актуелног сазива, одржана је у петак, 18. јуна 2021. године. Пошто су усвојили записник са претходног заседања од 27. априла, одборници су донели Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Ковин за 2020. годину. Одмах потом, једногласно је донета и Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину и сходно томе и Закључак о другом ребалансу Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин за 2021. годину. Руководилац Одељења за буџет и финансије ОУ Ковин, Биљана Стојковић, укратко је образложила разлоге за доношење, рекавши да је требало да се распореде средства која су на крају 2020. године остала на жиро рачуну општине. Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину (дакле првим ребалансом) , распоређен је само део суфицита у износу од 217.471.341 динара. Овом Одлуком распоређује се преостали буџетски суфицит у износу од 87.861.369,37 динара (од чега је наменски 7.489.595,93 динара и ненаменски 80.371.773,44 динара). Суфицит из осталих извора такође се распоређује у износу од 961.867 динара, од чега се 56.257 односи на суфицит месних заједница, а 905.610 динара на преостала неискоришћена средства две установе културе којима још увек нису укунути рачуни сопствених прихода-Центра за културу и Библиотеке, и посебан подрачун предшколске установе. Тако, укупни приходи и примања, односно расходи и издаци буџета општине, утврђују се у нивоу од 1.532.685.621 динара.  Сва акта у вези са другим ребалансом погледајте у одељку Буџет, на https://www.kovin.rs/budzet-opstine-kovin/

Скупштина је решењима дала сагласност на Другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2021 годину и на Другу измену Програма пословања предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2021. годину.

Одборници су усвојили информације о степену услађености планираних и релизованих активности за прво тромесечје 2021. године у оба општинска јавна предузећа, „Ковинском комуналцу“ и „Ковин-гасу“.

Усвојен је и Извештај о раду и Финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2020. годину, као и Анализа пословања овог предузећа за прошлу годину.

Донета је Одлука о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општин Ковин, за обављање делтности на које се Закон о јавним набавкама не примењује – за извођење радова на реконструкцијиводоводне мреже у Кречанској улици у ковину, ради повећања капацитета промера водоводних цеви у дужини од 5.363 метара. Циљ овакве одлуке је обезбеђивање радова на реконструкцији водоводне мреже удруживањем средстава са АП  Војводином.

Одборници су једногласно донели и Одлуку о усвајању Плана детаљне регулације Ветропарка Чибук 2. Чланом 2. ове одлуке дефинисан је циљ израде плана, којим се обезбеђује могућност реализације производног енергетског инфраструктурног објекта који користи обновљиви извор енергије, енергију ветра.

Одлуком СО Ковин приступа се изради Плана развоја општине Ковин за период 2022 – 2028. године, са сврхом „стварања визије одрживог развоја општине Ковин и дефинисања приоритетних циљева развоја и одговарајућих мера“, а крајњи исход јесте бољи стандард локалног становништва, уз обезбеђење једнаких могућности за све. Следи образовање координационог тима, тематских радних група, анализа стања и преглед мера за остваривање циљева. Рок за израду Плана је крај 2021. године.

На седници одржаној у петак донета је и Одлука о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавно осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин. Разлог је у подизању нивоа енергетске ефикасности и одржавања јавног осветљења применом мера уштеде, а у циљу смањења буџетских трошкова, подизања квалитета животне средине и ефикасности у пружању јавних комуналних услуга.

Донета је Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин. Измена се односи на чл. 49, по којем од сада „уређивање и одржавање јавних зелених површина у Ковину и насељеним местима врши комунално предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект у складу са Програмом, законом о комуналним делатностима и Законом о јавним набавкама“ (до ове измене,  уређивање и одржавање јавних зелених површина  у Ковину и насељеним местима било је поверено „комуналном предузећу у складу са Програмом“).

Одлуком о измени Одлуке о локалним административним таксама, мења се тарифни број 2, којим су дефинисани износи такси за подношење захтева у пословима изворне надлежности локалне самоуправе (урбанизам, градња, животна средина, саобраћај, такси превоз…) Измена је ступила на снагу 19. јуна 2021, а акт погледајте на крају овог извештаја.

Једногласном одлуком, СО Ковин је на седници 18. јуна основала Установу за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин. Установа ће пружати следеће услуге: дневног боравка деце и младих са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за негом и надзором, и подршком у одржавању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање; деци са говорно језичким потешкоћама; дневног боравака за одрасла и стара лица са сметњама у развоју, који имају потребу за  негом и надзором и подршку у развијању потенцијала; деци и младима који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, на начин који не омета њихово школовање или одлазак на посао; помоћи и неге у кући за одрасла, инвалидна и стара лица;

личног пратиоца. Седиште установе је у Ковину, у Иве Лоле Рибара бр. 8 (на локацији где је до сада радио Дневни боравак за лица са сметњама у развоју, као организациона јединица Центра за социјални рад „Ковин“). СО Ковин, као оснивач „Ласте“, именује директора и органе управљања установе. Како стоји у оснивачкој одлуци, до именовања директора, функцију в.д. директора обављаће Милан Здравковић, дипл. економиста из Ковина. Скупштина је овом одлуком одредила и трочлани Привремени управни одбор установе, који ће, до именовања УО, радити у саставу Мр Јасмина Ђаков, дипл. економиста, Игор Бобић, дипл. економиста и Душица Марков, дипл. социјални радник.

Донето је решење о давању сагласности на измену Статута Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин.

На 10. седници локалног парламента именовани су надзорни одбори јавних предузећа за нови мандатни период. У ЈП „Ковински комуналац“ то је нови/стари сазив: Благоје Богдановић, председник и Весна Војиновић, члан из реда локалне самоуправе и Споменка Милошевић, члан из реда запослених. У ЈП „Ковин-гас“ Надзорни одбор чине Иван Лазовић, председник и Данко Ловић, члан из реда локалне самоуправе и из реда запослених Горан Тодоровић (разрешен је састав Вукадин Стојановић, председник, Иван Лазовић и Горан Тодоровић чланови).

Дужности су разрешени и именовани један члан школског одбора Гимназије и Економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин –  из реда запослених, Валентина Крецуљ (уместо Даниела Зарије) и чланови ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица из реда родитеља: именовани Драгана Ђукић, Јелена Костић и Данијела Тодоровић (уместо Сање Тренчић, Данијеле крстич, Иване Миливојев).

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама 53kb