ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТА ИЗМЕНА И ДОПУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ И ЗАКЉУЧКА О ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОВОЈ ГОДИНИ

Скупштина општине је на почетку 17. заседања одржаног данас у Центру за културу усвојила Извештај о извршењу буџета општине Ковин за 2021. годину.

Једногласним изјашњавањем „за“ свих присутних 40 одборника, донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину и Закључак о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2022. години. Како стоји у Образложењу, разлог за доношење првог ребаланса је у сврху  распоређивања средстава која су крајем 2021. године остала на жиро рачуну општине: „Салдо на дан 31.12.2021. године на жиро рачуну буџета општине Ковин је износио је 241.734.864.18 динара. Из салда је извршен повраћај неутрошених средстава добијен из АП Војводине за превоз студената и постављање саобраћајне сигнализације, у укупном износу од 60.898,44 динара. У салду се налазе и наменска средства са виших нивоа власти, која су остала неутрошена по појединим пројектима који ће се реализовати у току 2022. године и који нису били распоређени основном одлуком. Такође, у салду се налазе и неутрошена наменска средства самодоприноса, средства од станова који су имовина Републике Србије и средства од закупа станова за зграду за избегла лица. Из тих разлога, овом Одлуком, распоређен је скоро цео суфицит у укупном износу од 236.162.448 динара. Није распоређен само наменски суфицит остварен од самодоприноса. По изради завршног рачуна за 2021. годину распоредиће се укупни буџетски и суфицит сопствених средстава корисника буџета.“ Тако, укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2021. године, утврђени су у износу од 1.515.234.683 динара. Приходи из осталих извора корисника буџета, утврђени су у износу од 372.070 милиона динара и значајно су увећани. У односу на првобитну Одлуку о буџету за 2022 годину, како је усвојена, Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину увећани су наменски трансфери за 31.396 милиона динара. Повећање се односи на трансфер за изградњу базена, обзиром да ће по овом основу бити општини пренето 77.396 милиона динара, уместо 50 милиона, и трансфер за спровођење програма енергетске ефикасности од 4 милиона динара.

Комплетну одлуку са образложењем преузмите у оквиру банер БУЏЕТ овде, на почетној страници сајта.

Донета је једногласно и нова Одлука о образовању јединица цивилне заштите за територију општине Ковин.  Дефинише се број извршилаца у водовима опште намене у Ковину и месним заједницама општине, као и број извршилаца у специјализованим јединицама за узбуњивање. Такође, одређују се мобилизацијска зборишта, као и резервне локације у односу на месне водове и одељења и друге одредбе у вези са задацима цивилне заштите на територији локалне самоуправе.

 

Одборници су донели Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину и планове за 2022. годину, као и на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације.

Дата је решењем и  сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину.

За новог члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин из реда запослених именована је Наталија Петровић (претходно разрешена Ана Ритопечки, која више не ради у тој школи).

Донето је решење о именовању два нова члана Савета за буџет и финансије СО Ковин, то су Слађан Мајдак из Мраморка и Стојадинка Попов из Баваништа (на предлог одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, а претходно разрешени Наташа Николић и Нандор Шебешћен, због подношења оставки).

СО Ковин је донела и Решење о разрешењу и именовању члана Локалног савета за здравље. За новог представника установе Центар за социјални рад „Ковин“ именована је Душица Марков, дипл. социјални радник.

 

На почетку седнице, одборници су једногласно усвојили записник са Прве телефонске седнице овог сазива Скупштине општине Ковин, одржане 07. марта, када је једногласно донета Одлука о допуни Одлуке о правима и условима социјалне заштите на територији општине Ковин. Допуном се заправо дефинише ново право социјалне заштите – „једнократна помоћ у натури“. Тако, додаје се нови члан 14а, који гласи: „Једнократна помоћ може се одобрити и у натури обезбеђењем основних животних намирница. Право на једнократну помоћ у натури има корисник, који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе. Појединац и породица могу у току календарске године највише два пута остварити право на једнократну помоћ у натури обезбеђењем основних животних намирница, тако да укупан износ помоћи не пређе номинални износ новчане социјалне помоћи за појединца, односно носиоца права у породици.Поступак за остваривање право на једнократну помоћ у натури спроводи Центар за социјални рад.“ Остале одредбе Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин бр. 55-4/2015-I („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 18/2015 и 2/2021“) остају непромењене.