ИЗ ОПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ВЕЋА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 2022-2028.

На 11. редовној седници Општинског већа, одржаној 22. марта, донета је Одлука о приступању реализацији пројекта „Израда Плана развоја општине Ковин за период 2022 – 2028. године“. Ова одлука у складу је са захтевима конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за регионални развој, мећурегионалну сарадњу и локалну самоуправу а по основу којег је неопходно да буде донета одлука локалне самоуправе о издвајању финансијских средстава за суфинансирање пројекта. Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Ковин за реализацију, у износу од 200.000,00 динара што представља 16.67% од укупне вредности пројекта од 1.200.000,00 динара. Средства су опредељена у буџету општине за 2021. годину. Приступа се реализацији овог пројекта пре свега због чињенице да је Законом о планском систему Републике Србије обавеза локалних самоуправа да израде План развоја, а ресорни покрајински секретаријат препознао потребу већег учешћа у финансирању, како би се помогло општинама.

Донете су Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 951/1 К.О. Дубовац – Драган Кизић и прихваћен текст уговора о отуђењу ове непокретности; Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 1503 К.О. Плочица – Александра Јовић и прихваћен уговор о томе, као и Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом – Новица Арсић из Ковина и прихваћен текст уговора. Веће је донело и Одлуку о давању у закуп пословног простора у Баваништу, Трг Зорана Ђурђева бр. 6.

Већници су прихватили годишње извештаје о раду појединих општинских органа, организација и установа и достављају их СО Ковин на разматрање и усвајање и то: Извештај о раду Правобранилаштва општине Ковин за 2020. годину; Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину; Извештај о раду и извештај о извршењу Финансијског плана Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2020. године и План и Програм рада за 2021. годину; Извештај о раду и извештај о извршењу Финансијског плана буџетских средстава и средстава из других извора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године и План – Програм рада Библиотеке за 2021. годину; Извештај о раду и Финансијском пословању Дома здравља Ковин за 2020. годину и Програм и План за 2021. годину; Извештај о раду и извештај о извршењу Финансијског плана „Установе за спорт“ Ковин у 2020. години и Годишњи програм рада за 2021. годину;
Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Ковин јануар – децембар 2020. године и План и Програм рада Црвеног крста Ковин за 2021. годину; Извештај о извршењу Финансијског плана ПУ „Наша Радост“ Ковин за 2020. годину; Финансијски извештај ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ са извештајима независног ревизора за 2019. годину.
Сагласност је дата Правобранилаштву за мирно решење спора предлагача Николић Бојана из Ковина. Дата је и сагласност Установи за спорт Ковин, за извођење радова на инвестицоном одржавању спортских објеката у Ковину.
Донето је решење о преносу дела апропријације у текућу буџетску резерву.
Усвојени су записници са 10. седнице од 08. марта и са телефонских седница од 10. и 15. марта 2021.

На седници одржаној последњег дана марта, 12. редовној овог сазива, донет је Закључак о прихватању Споразума о продужењу важења Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин.
Веће је расписало Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2021. годину, а текст и обрасци доступни су све време рока за пријаву и на огласној табли сајта општине.
Донета је Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 1971/1 К.О. Делиблато. Уговор о отуђењу поменуте непокретности из јавне својине општине Ковин биће закључен са Светом Вукадиновићем.
Донета је и Одлука о давању у закуп пословног простора у ЈНА 2, канцеларија број 1, Удружењу потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912 – 1918. године и поштовалаца Ковин. Детаљи се утврђују уговором који ће закључити, у име Општине, председница Сања Петровић и у име Удружења потомака, председник удружења Милан Дијаковић.
Прихваћен је и Уговор о установљавању права стварне службености са Николом Новковићем, а ради изградње паркинг места на јавној површини у Ковину у Немањиној улици, за потребе запослених и пацијената стоматолошке ординације .
Донет је Правилник о Деветој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Правобранилаштву општине Ковин, буџетској инспекцији и интерној ревизији.
Већници су донели Решење о формирању радних тимова за израду Локалног акционог плана за унапређење образовања, запошљавања, становања, здравствене заштите Рома у општини Ковин за период 2021 – 2023. године.
На почетку заседања усвојен је Записник са 11. седнице одржане 22.3.2021. године.

Фото: Ковин (уређени део центра испред Комуналца и печачке зоне Сурдук)