ИЗ ОПШТИНЕ

СА 21. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа одржаној у петак, 22. октобра, председавао заменик председнице Ратко Мосуровић, утврђен је предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Ковин за 2017. годину. Наиме, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору престао је да важи, па је потребно да одборници овај акт ставе ван снаге.
Већници шаљу СО Ковин на разматрање и утврђени предлог Одлуке о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук“ у Мраморку, чиме се, како стоји у образложењу „обезбеђује ефикасно и поуздано повезивање постојећих и планираних ветрогенераторских поља на преносни систем Републике Србије, са поштовањем општих урбанистичких циљева и дугорочне концепције организације и уређења простора садржаним у Просторном плану општине Ковин.“ На нацрт измена и допуна претходно је Комисија за планове дала позитивно мишљење, на седници од 23.9.2021.
На 21. редовној седници актуелног сазива утврђени су и предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Ковин и Одлуке о образовању јединица цивилне заштите за територију општине Ковин. Наиме, општинска одлука о цивилној заштити датира из 2012. године и потребно је донети нову, усклађену са прописима за ову област донетим у међувремену.
Већници су прихватили Извештај ДРИ о ревизији правилности пословања Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“, Ковин у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2020. годину и достављају га одборницима на даље разматрање, с обзиром да је СО Ковин оснивач овог јавног предузећа.
Прихваћена је и Информација о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске 2020/2021 и почетку 2021/2022 године, успеху ученика на крају школске 2020/2021 године, упису ученика у први разред, стручној заступљености наставе и припремљености школа на почетку школске 2021/2022 године. И о томе ће се изјашњавати одборници локалног парламента на наредном заседању.

Веће је донело Закључак о прихватању Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин, као и Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин.
Прихваћен је текст Уговора о конституисању права службености пролаза између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Општине Ковин, а ради регулисања односа после изградње обилазнице око Баваништа, у железничком подручју, на делу пруге Владимировац-Ковин, у складу са важећим прописима и издатим условима од „Железница Србије“а.д.
Донето је решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 7,6 милиона динара директном кориснику буџета, ОУ Ковин, што је износ „недостајућих средстава за реконструкцију производне хале Беко“, стоји у образложењу решења.
Донето је потом решење о измени Решења о давању сагласности на капитално улагање у реконструкцију производне хале Беко. Наиме, планирано је да се поменуто капитално улагање спроведе у 2021. и 2022. години, а укупна вредност инвестиције, укључујући трошкове планирања и праћења пројекта, износи 124.300.000 динара са ПДВ-ом. Одлуком о буџету општине Ковин за 2021.годину обезбеђена су средства у износу од 85.990.000 динара, укључујући средства текуће буџетске резерве (78.387.529+7.602.471), док је у 2022.години потребно обезбедити 38.310.000 динара. Сходно Закону о буџетском систему и Одлуци о буџету општине Ковин за 2021. годину – на одлуку о преузимању обавеза за капиталне издатке који захтевају плаћање у више година потребна је сагласност надлежног извршног органа локалне власти – у овом случају Општинског већа, која ће бити основ за покретање поступка јавне набавке. Планом јавних набавки прецизираће се појединачни трошкови капиталног улагања у реконструкцију производне хале Беко.

На почетку заседања, Веће је усвојило записник са 20. седнице од 01. октобра, као и записнике са три телефонске седнице, одржане 05, 11. и 15. октобра 2021. године.

Са телефонских седница

На 25. телефонској седници од 5. октобра, донета је Одлука о другој измени Одлуке о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2021. годину.
На 26. телефонској седници од 11. октобра, донето је решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, у корист Општинске управе Ковин, у износу од 500.000 динара. Разлог за доношење овог решења је да се обезбеде додатна средства за спровођење Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Наиме, Комисија за спровођење Програма обрадила је захтеве пристигле по основу расписаног конкурса, а да би се прихватили и реализовали сви захтеви који испуњавају услове, недостајала су средства обезбеђена овим решењем.
27. телефонска седница одржана је 15. октобра, када је донето још једно решење о употреби средстава текуће буџетске резерве и то недостајућа средства за трошкове превоза донираног шљунка за потребе одржавања некатегорисаног пута. Рудник угља у Ковину донирао је шљунак ради одржавања некатегорисаног пута на подручју МЗ Мало Баваниште. За трошкове транспорта потребно је обезбедити око 180.000 динара, што је учињено доношењем овог акта. На истој седници Општинско веће дало је позитивно мишљење Јелени Чолаковић, а у вези са обављањем друге јавне функције – да, поред функције начелнице Општинске управе општине Ковин а на коју је постављена Решењем Општинског већа општине Ковин број 112-176/2018-III од 25. oктобра 2018. године, може да обавља и другу јавну функцију.

Фото: архива ОУ Ковин